Tarifat dhe formularët

NJOFTIM!
Njoftohen studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë të UST se afati i dorëzimit të dokumentacionit është deri në datën 15.12.2023. Dokumentacioni pranohet dorazi në zyrën e arkiv-protokollit ose nëpërmjet rrugës postare në Universitetin e Sporteve të Tiranës.


Aplikim për përfitim burse apo përjashtim 
për studentët e ciklit të parë - Bachelor të studimeve për Vitin Akademik 2023-2024 në Universitetin e Sporteve të Tiranës:

 • Deklaratë 
 • Formular 

Aplikim për përfitimin e uljes së tarifës së shkollimit për studentët e ciklit të dytë -Master Profesional dhe Shkencor të studimeve për Vitin Akademik 2023-2024 në Universitetin e Sporteve të Tiranës:

 • Deklaratë 
 • Formulari

 

 • Faturë Arkëtimi për tarifën në Programin e Studimit të Formimit të Vazhduar në fushën Psiko - Pedagogjike
 • Faturë Arkëtimi për rregjistrimin në Programin e Studimit të Formimit të Vazhduar në fushën Psiko - Pedagogjike
 • Faturë Arkëtimi për aplikimin për Programin e Studimit të Formimit të Vazhduar në fushën Psiko - Pedagogjike
 • Faturë Arkëtimi për Kontrollin e Testit Fizik Specifik
 • Faturë Arkëtimi për program Bachelor
 • Faturë Arkëtimi për program Master Profesional - 60 kredite
 • Faturë Arkëtimi për program Master  Shkencor 120 kredite
 • Faturë Arkëtimi për Listë Notash (Certifikatë Notash, kopje 2-të) 
 • Faturë Arkëtimi për Vërtetim për përfundim cikli studimesh 
 • Faturë Arkëtimi për Konfirmim Diplome 
 • Faturë Arkëtimi për Suplement Diplome kopje e dytë (2)
 • Faturë Arkëtimi për Procedurë Konfirmim zyrtar dokumentacioni 
 • Tarifë Aplikimi për program Doktoraturë
 • Tarifë Regjistrimi e Fituesve për program Doktoraturë

 

 • Vendim 8 Datë 14.02.2022 Për miratimin e studentëve të ciklit të dytë që ju reduktohet tarifa 50% 
 • Vendim 9 Datë 14.02.2022 Miratimi i studentëve të ciklit të parë përfitim burse dhe përjashtim tarife 
 • Vendim Nr. 36 Datë 30.07.2021 i Bordit të Administrimit mbi “Miratimin e tarifave regjistrim konkurs, fitues, dhe tarifa shkollimi dy ciklet”