Bachelor

Kriteret e pranimit në të tre fakultetet e UST për Vitin Akademik 2025-2026

Kriteret e pranimit në të tre fakultetet e UST për Vitin Akademik 2024-2025

TARIFA E REGJISTRIMIT NË KONKURS në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2024 – 2025

 • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
 • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit


KARTELA INDIVIDUALE
  për pranimin e studentëve në ciklin e parë të studimeve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2024 – 2025

 

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes - Viti Akademik 2024-2025:

 • Rregullore për zhvillimin e Konkursit të Pranimit  
 • Testi Praktik i pranimit - Meshkuj
 • Testi Praktik i pranimit -  Femra

 

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit - Viti Akademik 2024-2025:

 • Rregullore për zhvillimin e Konkursit të Pranimit  
 • Testi i Aftësive Koordinative dhe Fizike për djem dhe vajza 
 • Pikëzimi për Cirkuitin 
 • Pikëzimi për Kërcim së Gjati 

 

Listat e konkursit të pranimit në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2024 – 2025

 • Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
 • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit