Administratori

Administratori është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit.


Znj. Haxhirete SULAJ

Administrator i Universitetit të Sporteve të Tiranës

Adresa: Rr. Muhamet Gjollesha, Tiranë
Telefon: +355 4 2226652
E-mail: hsulaj@ust.edu.al