Akte Nënligjore

 • VENDIM Nr. 607, datë 31.8.2016 PËR KRIJIMIN, PËRBËRJEN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT (AKKSHI). Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 1082, datë 24.12.2015 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 920, DATË 18.11.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MBYLLJEN E AGJENCISË SË KËRKIMIT, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (AKTI)”. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 989, datë 9.12.2015 PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, KOHËZGJATJEN E QËNDRIMIT NË DETYRË DHE SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR (KALKSH). Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 269, datë 29.3.2017 PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 395, datë 29.4.2015 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS NË ADMINISTRATËN SHTETËRORE DHE INSTITUCIONET E TJERA PUBLIKE. Për më tepër klikoni këtu .
 • VENDIM Nr. 903, datë 21.12.2016 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË. Për më tepër klikoni këtu .
 • VENDIM Nr.649, datë 14.9.2011 PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË SPECIALITETEVE, NËNSPECIALITETEVE APO SPECIALITETEVE PLOTËSUESE PËR PROFESIONET E RREGULLUARA. Për më tepër klikoni këtu .
 • Udhëzim nr.29 dt.7.10.2022 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.10 dt.15.05.2019 i përditësuar - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu 
 • Udhëzim nr.1 dt.12.02.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu 
 • Udhëzim nr.1 dt.14.01.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu 
 • Udhëzim nr.4 dt.16.02.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu 
 • Udhëzim nr.5 dt.19.02.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.5 dt.21.02.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.6 dt.04.03.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.10 dt.15.05.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.10 dt.30.03.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.11 dt.02.04.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.14 dt.27.05.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.15 dt.16.04.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.15 dt.26.05.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.16 dt.08.07.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.17 dt.03.08.2016 i përditësuar- Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.17 dt.23.06.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.17 dt.30.07.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.19 dt.10.09.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.20 dt.22.09.2017 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.22 dt.03.09.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.23 dt.12.09.2020 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.24 dt.21.10.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.25 dt.10.11.2017 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.29 dt.18.12.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.30 dt.30.12.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.32 dt.29.12.2017 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.36 dt.23.11.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim nr.37 dt.04.12.2018 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit. Për më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim I Përbashkët nr.20 dt.20.09.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe Rinisë dhe Ministria e FinancavePër më tepër klikoni këtu
 • Udhëzim I Përbashkët nr.1242 dt.14.08.2019 - Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe Rinisë dhe Ministria e FinancavePër më tepër klikoni këtu
 • Vendim i KM nr. 824 dt. 24.12.2021 për Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë. Për më tepër klikoni këtu
 • Vendimi i KM Nr.39 datë 23.01.2019 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 903, DATË 21.12.2016. Për më tepër klikoni këtu
 • Vendimi i KM Nr.40 datë 23.01.2019 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 269, DATË 29.3.2017. Për më tepër klikoni këtu
 • Vendimi i KM Nr.41 datë 24.01.2018 PËR ELEMENTET E PROGRAMEVE STUDIMIT OFRUARA NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 75, datë 12.2.2018 PËR MIRATIMIN E MODELIT FINANCIMIT INSTITUCIONEVE PUBLIKE ARSIMIT LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 112, datë 23.2.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE “DOKTOR” DHE STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR”. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 160, datë 19.2.2020 PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË STUDENTËVE TË SHKËLQYER DHE NËPUNËSVE CIVILË (FONDI I EKSELENCËS). Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 165, datë 21.3.2018 PËR METODOLOGJINË E PROCESIT TË VLERËSIMIT TË VEPRIMTARISË KËRKIMORE-SHKENCORE NJËSIVE BAZË INSTITUCIONEVE ARSIMIT LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 188, datë 13.3.2019 PËR OFRIMIN NGA INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË TË SHËRBIMEVE, NË PËRPUTHJE ME VEPRIMTARINË E TYRE, PËR INSTITUCIONET E QEVERISJES QENDRORE DHE INSTITUCIONET NË VARËSI TË TYRE. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 226, datë 17.4.2019 PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TJERA, CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME REDUKTUARA PËRMES PËRDORIMIT KARTËS STUDENTIT. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 288, datë 21.5.2018 PËR MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE ME KOHË PLOTË.  Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 295, datë 10.5.2019 PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, INSTITUCIONET E ARSIMIT LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 20192020. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 329, datë 12.4.2017 PËR STATUSIN DHE TRAJTIMIN E VEÇANTË PERSONELIT AKADEMIK. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 397, datë 3.5.2017 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE FINANCIMIT ARSIMIT LARTË (AKFAL). Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 436, datë 3.6.2020 PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE PROGRAMET E STUDIMEVE CIKLIT PARË DHE PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITET AKADEMIKE 20202021 DHE 2021-2022 E NË VIJIM. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 562, datë 29.9.2018 PËR MASAT E PËRSHTATSHME PËR NXITJEN E NJOHJES SË KULTURËS, HISTORISË, GJUHËS DHE BESIMIT FETAR TË PAKICAVE KOMBËTARE NË VEPRIMTARINË MËSIMORE DHE SHKENCORE INSTITUCIONEVE ARSIMIT TË LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 651, datë 14.9.2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 10139, DATË 15.5.2009, “PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE PUNONJËSVE UNIVERSITETEVE, SHKOLLAVE TË LARTA, QENDRËS SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË GJITHA INSTITUCIONEVE TË TJERAKËRKIMORE PUBLIKE REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, CILËT KANË TITUJ SHKENCORË”, NDRYSHUAR. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 777, datë 26.12.2018 PËR KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURË DISERTACIONEVE PËR FITIMIN E GRADAVE SHKENCORE. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 780, datë 26.12.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE INDIVIDËVE PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË STUDIMEVE, INSTITUCIONET PUBLIKE ARSIMIT LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 781, datë 26.12.2018 PËR GARANTIMIN E TRANSPARENCËS INSTITUCIONET PUBLIKE ARSIMIT LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 782, datë 26.12.2018 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËRZGJEDHJES ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT, PËRFAQËSUES TË MINISTRISË
  PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN, INSTITUCIONET PUBLIKE ARSIMIT
  LARTË. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 783, datë 26.12.2018 PËR VLERËSIMIN E PERFORMANCËS MËSIMDHËNIE PERSONELIT AKADEMIK INSTITUCIONET E ARSIMIT LARTË, EDHE NËPËRMJET SONDAZHIT KOMBËTAR STUDENTËVE. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 784, datë 26.12.2018 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 903, DATË 21.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT STUDIOJNË PROGRAME STUDIMI FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NEVOJË”, NDRYSHUAR. Për më tepër klikoni këtu
 • VENDIM Nr. 57, datë 29.1.2020 PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS, SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË NË FUSHËN E SPORTIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. Për më tepër klikoni këtu
 • Vendim i KM-nr.386 datë 01.06.2022 PËR MIRATIMIN E FUSHAVE DHE TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT QË PËRBËJNË PRIORITET KOMBËTAR DHE MBËSHTETJEN FINANCIARE TË STUDENTËVE TË SHKËLQYER E STUDENTËVE QË NDJEKIN KËTO PROGRAME NË IAL PUBLIKE. Për më tepër klikoni këtu