Rregulloret

 • Rregullore e UST. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Kodi Etikës. Për më tepër klikoni këtu .
 • Ndryshim në Rregulloren e Veprimtarisë së Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik. Për më tepër klikoni këtu .
 • Paketa rregullative e procesit të promovimit të personelit akademik. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Covid - 19. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Doktorature. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Bibliotekës. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Brendshme e Administratës së UST 2021. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Degës së Informacionit Studentor. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Diplomimit. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Funksionimit të Këshillave Studentore. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore . Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Komisionit të Kurrikulave. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Komisionit të Marrëdhënieve me Studentët. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Objekteve Sportive. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Praktikës Mësimore dhe Pedagogjike. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Provimeve. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Transferimit të Studimeve. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Zgjedhjeve. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Komisioni i Kurrikulave dhe Njësisë së Kurrikulave. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore mbi kryerjen e Praktikës Mësimore. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore për Hetimin Administrativ të Kërkesës së Sinjalizuesit. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore për Komisionet e Përhershme të Dhënies së Gradës Shkencore Doktor. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesit. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore për Rekrutimin e Personelit Akademik dhe Ndihmës Akademik. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore për Sinjalizuesit. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore e Provimeve UST. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Rekrutimi të Personelit Administrativ. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Senati Akademik. Për më tepër klikoni këtu .
 • Rregullore Transferimi i Studimeve. Për më tepër klikoni këtu .
 • Shtesa në Rregulloren e Rekrutimit të Personelit Akademik dhe Ndihmës Akademik viti 2022. Për më tepër klikoni këtu .
 • Shtesa në Rregulloren e Rekrutimit të Personelit Akademik dhe Ndihmës Akademikviti 2021. Për më tepër klikoni këtu .
 • Shtesë në Rregulloren e Rekrutimit të Personelit Administrativ. Për më tepër klikoni këtu
 • Strategjia e Kërkimit Shkencor në UST 2020-2025. Për më tepër klikoni këtu
 • Plani strategjik i zhvillimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës 2021-2026. Për më tepër klikoni këtu .