Entral Project 

Titulli i projektit: Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri

Akronimi i Projektit: EntrAl

Projekti EntrAL synon rritjen e ndërgjegjësimit sipërmarrës në Institucionet Arsimore Shqiptare (IAL dhe shkolla) për të mbështetur aftësitë e të diplomuarve që përputhen me      kërkesat e jetës së punës dhe shoqërisë moderne.

 

Objektivi i përgjithshëm

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin sipërmarrës në Institucionet Arsimore Shqiptare (IAL dhe shkolla) për të mbështetur aftësitë e të diplomuarve që përputhen me kërkesat e tregut së punës dhe shoqërisë moderne. Për këtë arsye projekti synon të sjellë një mendim sipërmarrës në nivelet universitare dhe shkollore duke inkurajuar metodat e mësimdhënies sipërmarrëse, të ushqejë sjelljen sipërmarrëse nga studentët dhe të mbështesë krijimin e ndërmarrjeve të reja.

 

Objektivat specifike

 • Implementimi i sipërmarrjes në qendrat ekzistuese U3M-AL dhe TEAVET për procesin e kualifikimit të mësuesve gjatë gjithë jetës dhe misionin e tretë në përputhje me nevojat e mësuesve
 • Shfrytëzimi i qendrave të specializuara të krijuara të trajnimit të mësuesve në përputhje me nevojat e MASH për të rritur mendjen sipërmarrëse në nivelin kombëtar përmes trajnimit të akredituar të mësuesve në sipermarrje
 • Rritja e mendimit sipërmarrëse në nivelin institucional përmes trajnimit të mësuesve dhe kampit të sipërmarrjes
 • Vendosja e ekspertizës dhe standardit të ri të trajnimit të mësuesve në sipërmarrjen në universitetet dhe shkollat ​​shqiptare përmes organizimit të seminareve në universitetet shqiptare dhe vizitave trajnuese në universitetet evropiane
 • Zhvillimi i një kursi trajnimi për mësuesit dhe një kampi për studentët duke përdorur metodologjitë shkencore, çështjet pedagogjike, etikën dhe përdorimin e TIK në mësim
 • Aplikim për kreditë në një kurs trajnimi me 2 kredite dhe percaktimi i mjeteve  për të mbështetur procesin e trajnimit dhe kursit
 • Zhvillimi i strukturave dixhitale (tableta, mirëmbajtja e pajisjeve ekzistuese, aparati fotografik, etj) në universitetet shqiptare që mbështesin aktivitete sipërmarrëse për kualifikimin e mësuesve dhe aftësitë e tyre të të mësuarit gjatë gjithë jetës


Rezultatet e projektit

 • Raporti i analizës së nevojave
 • Material mësimor, planprogram, ILO i kurseve mbi sipermarrjen
 • Memorandumi i mirëkuptimit që formon Rrjetin Sipërmarrës Shqiptar midis universiteteve partnere
 • Kursi pilot në sipermarrje për mësuesit e universitetit
 • Kursi pilot në sipermarrësi për mësuesit parauniversitar
 • Kurs pilot për sipërmarrjen për studentët
 • Manual mbi pedagogjinë dhe metodat e mësimdhënies mbi sipërmarrjen
 • Konferencë ndërkombëtare

Newsletter No. 1 
Newsletter No. 2 
Newsletter No. 3
Newsletter No. 4

Stafi i universitetit pjesëmarrës në takimin e rradhës së Projektit EntrAL në Gjirokastër (28/02 – 01/03/2023)

Stafi i universitetit pjesëmarrës në takimin e rradhës së Projektit EntrAL në Vlorë (06 – 07/09/2022)

Stafi i universitetit pjesëmarrës në WORKSHOP-in që u zhvillua në Dublin, Irlandë (30 – 31/03/2022)

Foto të qëndrës dhe paisjeve të ardhura në kuadër të projektit EntrAl

Foto nga vizita trajnuese në Turku, Finlandë – Kampi Inovacionit, EDUCITY dhe EDUCARIUM Universiteti i Turkut, Finlandë (9 – 11/11/2021)

Foto nga seminari “Drejt një mendje sipërmarrëse”
Shkodër, Shqipëri (20 -21/04/2021)

Foto nga vizita e monitorimit online të projektit (13/07/2021)