Doktoratura
Viti Akademik 2021-2022 

Komisioni i Doktoraturave - Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

  • Vendim Nr. 7 Datë 08.08.2022
  • Njoftim Nr. 1 Datë 08.08.2022
  • Vendim Nr. 6 Datë 01.08.2022 
  • Vendim Nr. 3 Datë 08.06.2022

Komisioni i Doktoraturave - Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

  • Vendim Nr. 9 Datë 04.08.2022 
  • Vendim Nr. 8 Datë 01.08.2022 
  • Vendim Nr. 3 Datë 08.06.2022

Rregullore për organizimin e programeve të studimit të ciklit të tretë “Doktoratë” në UST

Rreg. e Komisioneve të përhershme të dhënies së gradës shkencore “Doktor” dhe manuali për proc. për aplik. dhe pran. në ciklin e tretë të studimeve në UST 

Thirrje e Hapur për Komisionet e Doktoraturave. Për më shumë klikoni këtu 

Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 1273 Prot. dt.25.02.2022 për hapjen e Programit të Studimit Doktoratë në “SHKENCA SPORTIVE”. Për më shumë klikoni këtu 

Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 1196-3 Prot. dt.25.02.2022 për hapjen e Programit të Studimit Doktoratë në “AKTIVITETI FIZIK DHE SHËNDETI”. Për më shumë klikoni këtu 

Komisioni i Doktoraturave në programin e studimit Doktoratë në “AKTIVITETI FIZIK DHE SHËNDETI”. Për më shumë klikoni këtu