Akreditimi Institucional

BORDI I AKREDITIMIT TË ASCAL -IT ME VENDIMIN NR. 02 DATË 07.01.2022
VENDOSI:
AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 6 (GJASHTË) VITE.     AFATI PËRFUNDIMTAR I VLEFSHMËRISË SË AKREDITIMIT TË INSTITUCIONIT ËSHTË 06.01.2028.
Për më tepër klikoni këtu .