Vendimet e Bordit

2019

 • Janar 2019
  • Vendimi 1 Datë 11,01.2019 (Objektivat per vitin 2019) 
  • Vendimi 2 Datë 11.01.2019 (Konfirmimi i strukturës 2019) 
  • Vendimi 3 Datë 11.01.2019 (Detajimi i grandit) 
  • Vendimi 4 Datë 11.01.2019 (Ndryshimi i tarifave – Cikli i parë i studimeve) 
  • Vendimi 5 Datë 11.01.2019 (Miratimi i bursave ekselente) 
  • Vendimi 6 Datë 11.01.2019 (Pagesa e anëtarëve të senatit) 
  • Vendimi 7 Datë 31.01.2019 (Detajimi art.602.8) 
 • Shkurt 2019
  • Vendimi 8 Datë 04.02.2019 (Dokumentacioni për bursat dhe përjashtim nga tarifat e studentëve) 
  • Vendimi 9 Datë 04.02.2019 (Mbi shtesa në bursat e studentëve ekselentë) 
  • Vendimi 10 Datë 04.02.2019 (Miratimi i listes e st. mesatare 9-10 qe perjashtohen nga tarifa) 
  • Vendimi 11 Datë 08.02.2019 (Përjashtim nga tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve) 
  • Vendimi 12 Datë 08.02.2019 (Përjashtim 50% nga tarifa e studimit për studentët e ciklit të dytë) 
 • Mars 2019
  • Vendimi 13 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin e Grandit 2019) 
  • Vendimi 14 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin art. 602.8) 
  • Vendimi 15 Datë 01.03.2019 (Detajimi i të ardhurave) 
  • Vendimi 16 Datë 01.03.2019 (Bursat e studentëve të Vitit II dhe Vitit III për Vitin Akademik 2018-2019) 
  • Vendimi 17 Datë 01.03.2019 (Përjashtim nga tarifa e studimit për studentët e Ciklit të parë për Vitin Akademik 2018-2019 , të ndryshuar) 
  • Vendimi 18 Datë 01.03.2019 (Pagesa e Udhëheqësve Shkencor, Oponentëve, Komisioneve) 
  • Vendimi 19 Datë 25.03.2019 (Konstituimi i Bordit të Administrimit në UST) 
 • Prill 2019
  • Vendimi 20 Datë 19.04.2019 (Shtesa në detajimin e grandit) 
  • Vendimi 21 Datë 19.04.2019 (Shtesa në vendimin nr.12 datë 8.2.2019 Mbi miratimin e studentëve C.II që përjashtohen 50 % nga tarifa) 
 • Maj 2019

  Vendimi 22 Datë. 28.05.2019 (Mbi miratimin e tarifave) 

 • Korrik 2019
  • Vendimi 23 Datë 18.07.2019 (Shtesa në miratimin e përjashtimit nga tarifa e studimit Cikli I i studimeve) 
  • Vendimi 24 Datë 18.07.2019 (Miratim për shtesa në detajimin e të ardhurave Viti 2019 UST) 
  • Vendimi 25 Datë 18.07.2019 (Ndryshimi i tarifave Cikli II M.Shkencor për të 2 fakultetet) 
  • Vendimi 26 Datë 18.07.2019 (Tarifat për regjistrim për konkurs, Cikli I+II në UST) 
  • Vendimi 27 Datë 18.07.2019 (Miratim programi buxhetor afatmesëm) 
  • Vendimi 28 Datë 18.07.2019 (Mbi miratimin e bursave të studentëve) 
  • Vendimi 29 Datë 18.07.2019 (Mbi miratimin e financimit të projekteve shkencore) 
 • Gusht 2019
  • Vendimi 30 Datë 29.08.2019 (Mbi pagesën e orëve suplementare për vitin 2018-2019) 
  • Vendimi 31 Datë 29.08.2019 (Mbi dhënien me qera të bar fast-food në ambjentet e UST) 
 • Tetor 2019
  • Vendimi 32 Datë 21.10.2019 (Mbi miratim në ndryshime në art. 602.8) 
  • Vendimi 33 Datë 21.10.2019 (Mbi miratimin e shtesave në detajimin e të ardhurave) 
  • Vendimi 34 Datë 21.10.2019 (Miratim i tarifave për aplikim dhe regjistrim për Certifikimin e Udhërrëfyesit turistik) 
  • Vendimi 35 Datë 21.10.2019 (Miratimi i Rregullores Financiare) 
 • Dhjetor 2019
  • Vendimi 36 Datë 02.12.2019 (Zgjedhja e kryetarit të BA) 
  • Vendimi 37 Datë 02.12.2019 (Miratim në ndryshimet e detajimit art. 602.8) 
  • Vendimi 38 Datë 02.12.2019 (Për disa ndryshime në kategorinë si personel akademik) 
  • Vendimi 39 Datë 02.12.2019 (Miratim i tarifave për rregjistrim në konferencë shkencore ICSS 2019) 
  • Vendimi 40 Datë 23.12.2019 (Mbi miratimin e raportit vjetor për vitin 2019) 
  • Vendimi 41 Datë 23.12.2019 (Mbi miratimin e bursave dhe përjashtim nga tarifa për vitin I-II-III 2019-2020) 
  • Vendimi 42 Datë 23.12.2019 (Për miratimin e listës së studentëve me mesa. mbi 6 që ju reduktohet tarifa e studimit 50%) 
 • 2020

 • Janar 2020
  • Vendimi 1 Datë 13.01.2020 Miratimi i propozimit të detajimit grandit të mësimdhënies për vitin 2020
  • Vendimi 2 Datë 20.01.2020 Mbi miratimin paraprak të Draft Statutit të UST 
  • Vendimi 3 Datë 20.01.2020 Miratimi i studentëve të ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit 
  • Vendimi 4 Datë 20.01.2020 Shtesa në miratimin e bursave dhe përjashtim nga tarifa e studimit për ciklin e parë 
  • Vendimi 5 Datë 20.01.2020 Shtesë në vendimin Nr. 9 datë 02.03.2018 Për ngritjen e NJSBC 
  • Vendimi 6 Datë 20.01.2020 Shtesë në vendimin Nr. 6 datë 11.01.2019 Mbi miratimin e pagesës së anëtarëve të senatit 
 • Shkurt 2020
  • Vendimi 7 Datë 04.02. 2020 Mbi miratimin e objektivave për vitin 2020 
  • Vendimi 8  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e detajimit të të ardhurave për vitin 2020 
  • Vendimi 9  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e regjistrit të parashikimeve publike v. 2020 
  • Vendimi 10 Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e strukturës organizative dhe analitike 
  • Vendimi 11 Datë 04.02.2020 Mbi nje shtesë në vendimin nr. 41 dt.23.12.2019 mbi miratimin e bursave dhe përjashtim tarife 
  • Vendimi 12 Datë 04.02.2020 Miratimi i kthimit 50% të tarifës së shkollimit të Z. I.T. 
  • Vendim 13 Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e nxjerjes jashtë përdorimit të automjetit të vjetër në UST 
  • Vendim 14 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak i riorganizimit të Doktoraturës Shkenca Sportive në FSHL 
  • Vendim 15 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak i riorganizimit të Doktoraturës Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti në FVFR 
  • Vendim 16 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak për hapjen e prog. studimi në Ciklin I Bachelor në FSHR 
 • Mars 2020
  • Vendim 17 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 41 datë 09.03.2020 Për bursat e studentëve dhe përjashtim tarife për ciklin e parë 
  • Vendim 18 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 19 Datë 09.03.2020 Shtesa në vendimin Nr. 42 datë 23.12.2019 Miratimi i listës së studentëve me mes. mbi 6 që ju reduktohet tarifa 50% cikli i parë 
 • Prill 2020

  Vendim 20 Datë 27.04.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa 

 • Maj 2020
  • Vendim 21 Datë 14.05.2020 Mbi miratimin paraprak të Statutit të UST 
  • Vendim 22 Datë 18.05.2020 Mbi ndryshime në Vendimin Nr. 9, Mbi miratimin e Regj të Parashik.Prokurimeve Publike 
 • Qershor 2020
  • Vendim 23 Datë 15.06.20202 Shtesë në listat e stud. që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit Cikli I 
  • Vendim 24 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. me mesatare mbi 6 që ju reduktohet tarifa e shkollimit 50% Cikli I 
  • Vendim 25 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. të ciklit II që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit 
 • Korrik 2020
  • Vendim 26 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e tarifave per regjistrim dhe fituesve per konkursin 2020-2021 
  • Vendim 27 Datë 24.07.2020 Shtesa ne miratimin e bursave te st. dhe perjashtim nga taria per ciklin e pare 
  • Vendim 28 Datë 24.07.2020 Shtesa ne miratimin e listes se stud. qe perjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit per ciklin e dyte 
  • Vendim 29 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e pageses se stafit per perfundimin e kursit udherrefyesit turistik 
  • Vendim 30 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e pageses se Komisioneve zgjedhore per zgjedhje te pjesshme per vitin 2018-2019 
 • Gusht 2020
  • Vendim 31 Datë 06.08.2020 Mbi miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 
  • Vendim 32 Datë 06.08.2020 Mbi ndryshime në detajimin e grandit të mësimdhënies 
  • Vendim 33 Datë 06.08.2020 Mbi shtesa në detajimin e të ardhurave 
  • Vendim 34 Datë 06.08.2020 Mbi shtesa në RPPP 
  • Vendim 35 Datë 27.08.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 26 datë 24.07.2020 Miratimi i tarifave për konkurim, rregjistrim 
  • Vendim 36 Datë 27.08.2020 Mbi shtesa në Vendimin Nr. 41 datë 23.12.2019 Mbi miratimin e bursave, përjashtim tarife Cikli I 
 • Shtator 2020
  • Vendim 37 Datë 11.09.2020 Disa shtesa në miratimin e tarifave për regjistrim për konkurim, regj.fituesve 
  • Vendim 38 Datë 11.09.2020 Mbi disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike të UST 
  • Vendim 39 Datë 22.09.2020 Për dhënien me qera të bar-fast-food në ambjentet e UST 
  • Vendim 40 Datë 30.09.2020 Mbi ndryshime në strukturë 
 • Tetor 2020

  Vendim 41 Datë 22.10.2020 Mbi ndryshimet në strukturë (FSHR) 

 • Nëntor 2020
  • Vendim 42 Datë 02.11.2020 Miratimi i pagesës orëve suplementare të stafit akademik 
  • Vendim 43 Datë 02.11.2020 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe miratimi i numrit të pedagogëve të jashtëm në FSHR 
  • Vendim 44 Datë 02.11.2020 Miratimi i tarifave të shkollimit për të dy ciklet e studimit 
  • Vendim 45 Datë 02.11.2020 Miratimi i dokumentacionit për përfitim burse dhe përjashtim tarife shkollimi Cikli I-II 
  • Vendim 46 Datë 16.11.2020 Mbi miratimin e nr. pers.kohe pjeshshme ne FSHL dhe FVFR 
  • Vendim 47 Datë 16.11.2020 Mbi shtesa ne RPPP v.2020 
  • Vendim 48 Datë 16.11.2020 Shtesa ne detajimin e te ardhurave v.2020 
 • Dhjetor 2020
  • Vendim 49 Datë 02.12.2020 Ndryshime në strukturë dhe miratim nr ped. ftuar në FVFR 
  • Vendim 50 Datë 02.12.2020 Per miratimin paraprak te Doktoratures ne FSHL 
  • Vendim 51 Datë 02.12.2020 Për miratimin paraprak të Doktoratures ne FVFR 
  • Vendim 52 Datë 02.12.2020 Për pagesën e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet në Korrik 2020 në UST 
  • Vendim 53 Datë 02.12.2020 Per pagesen e komisioneve dhe gr. punes per akreditimin 
  • Vendim 54 Datë 02.12.2020 Per pagesen e oreve jasht orarit zyrtar 
  • Vendim 55 Datë 21.12.2020 Miratim i ndryshimeve ne strukture dhe nr. ped.kohe te pjesshme ne FVFR 
  • Vendim 56 Datë 21.12.2020 Miratim i pageses anet. te komis. promovimit titujve aka.dhe seksetarise mbeshtet 
  • Vendim 57 Datë 21.12.2020 Rialokim i personelit akademik me kohe te plote nga FSHL dhe FVFR tek IKSHS 
  • Vendim 58 Datë 21.12.2020 Miratim i kritereve per specialist ne B.Njeresore dhe punonjes sanitar 
  • Vendimi 59 Datë 21.12.2020 Raporti 
  • Vendim 60 Datë 29.12.2020 Miratim i vleresimit paraprak per propo.hapje programi cikli II FSHL 
 • 2021

 • Janar 2021
  • Vendim 1 Datë 05.01.2021 Per detajimin e grandit te mesimdhenies v.2021 
  • Vendim 2 Datë 05.01.2021 Per miratimin e nr. stafit akademik,ndihmes akade. administrativ me kohe te plote dhe te pjesshme 
  • Vendim 3 Datë 18.01.2021 Miratim i studenteve mesatare mbi 6 perfitojne gjysem tarife cikli pare 
  • Vendim 4 Datë 18.01.2021 Miratim listes stud. cikli II studimeve qe perjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 5 Datë 18.01.2021 Miratim i bursave dhe perjashtim tarife per ciklin e pare 
  • Vendim 6 Datë 28.01.2021 Miratimi i objektivave per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim 7 Datë 28.01.2021 Miratimi i RPPP per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim 8 Datë 28.01.2021 Miratimi i detajimit te te ardhurave per vitin 2021 
  • Vendim 9 Datë 28.01.2021 Miratimi i kritereve per specialist ne Arkiv-Protokoll 
  • Vendim 10 Datë 28.01.2021 Miratimi i struktures organizative dhe analitike per vitin 2021 
 • Mars 2021
  • Vendim 11 Datë 18.03.2021 Ndryshime dhe shtesa ne V.10,dt 28.01.2021 per strukturen 
  • Vendim 12 Datë 18.03.2021 Ndryshim ne V. 5 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e bursave per ciklin e pare 
  • Vendim 13 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.4 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e stud.perja.50% nga tarifa per ciklin e dyte 
  • Vendim 14 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.44 dt.02.11.20220 Per tarifat e studimin per dy ciklet 
  • Vendim 15 Datë 18.03.2021 Miratim kriteresh per specailist ne DSHM 
  • Vendim 16 Datë 31.3.2021 Miratim shtese mbi page per zv Drejtoritn e IKSHS 
  • Vendim 17 Datë 31.3.2021 Ndryshime ne Vendimin e miratimit te RPPP 
  • Vendim 18 Datë 31.3.2021 Miratim i pasqyrave financiare 
 • Prill 2021
  • Vendim 19 Datë 22.04.2021 Shtesa dhe ndryshime ne vendimin e miratimit te struktures 
  • Vendim 20 Datë 22.04.2021 Për miratimin e ndryshimeve në emërtimin e departamenteve të IKSHS 
  • Vendim 21 Datë 22.04.2021 Për miratimin e kritereve për hapje proçedurash për specialist juridik 
  • Vendim 22 Datë 22.04.2021 Për miratimin e tarifës për kredit nga Qendra e Traj. vazhduar 
  • Vendim 23 Datë 22.04.2021 Shtesë në miratimin bursave dhe përjashtim tarife stud. Ciklit I 
  • Vendim 24 Datë 22.04.2021 Shtesë në miratimin e stud. ciklit II përjashtim 50% nga tarifa 
  • Vendim 25 Datë 29.04.2021 Riorganizimi i doktoratures ne FSHL 
  • Vendim 26 Datë 29.04.2021 Riorganizimi i doktoratures ne FVFR 
 • Maj 2021
  • Vendim 27 Datë 21.05.2021 Miratimi Rreg. rekrutimit personelit adminis 
  • Vendim 28 Datë 21.05.2021 Miratim i Planit te Buxhetit v. 2021 ne UST 
  • Vendim 29 Datë 21.05.2021 Miratimi i RPPP te ndryshuar v. 2021 ne UST 
  • Vendim 30 Datë 21.05.2021 Miratim i ndryshimeve ne strukturen organizative UST 
  • Vendim 31 Datë 21.05.2021 Miratimi i Planit Strategjik ne UST v. 2021-2026 
  • Vendim 32 Datë 21.05.2021 Shtesa ne bursat e studenteve dhe perjashtim tarife ciklit pare v.a.2020-21  
 • Qershor 2021
  • Vendim 33 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pagesave te komisioneve te perhershme, anet. NJSBC 
  • Vendim 34 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pageses se komisioneve zgjedhore per zgjedhje te pjesshme 
  • Vendim 35 Datë 23.06.2021 Per miratimin e tarifave te  sherbimeve ne UST 
 • Korrik 2021
  • Vendim 36 Datë 30.07.2021 Miratim i tarifave regjistrim konkurs, fitues, dhe tarifa shkollimi dy ciklet 
  • Vendim 37 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FSHL 
  • Vendim 38 Datë 30.07.2021 Miratimi paraprak i ndryshimeve në Statutin e UST 
  • Vendim 39 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FVFR 
  • Vendim 40 Datë 30.07.2021 Shtesa ne Vendimin e BA per bursat e studenteve  
  • Vendim 41 Datë 30.07.2021 Miratim i kritereve per specialist ne Sekt.Sherb.Financiare 
 • Gusht 2021
  • Vendim 42 Datë 24.08.2021 Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 
  • Vendim 43 Datë 24.08.2021 Miratimi i pagesës shpërndarjen e të ardhurave për Qendrën e Trainimit të Vazhduar 
 • Tetor 2021
  • Vendim 46 Datë 29.10.2021 Miratim i ndryshimeve në strukturë 
  • Vendim 47 Datë 29.10.2021 Miratimi i dok për përfitim burse ose përjashtim tarife cikli I-rë dhe përjashtim 50% cikli II 
 • Nëntor 2021
  • Vendim 48 Datë 24.11.2021 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike
  • Vendim 49 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve suplementare
  • Vendim 50 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve jashtë orarit zyrtar të punës
  • Vendim 51 Datë 24.11.2021 Për anëtarësimin e UST pranë AUF dhe pagesën e regjistrimit
  • Vendim 52 Datë 24.11.2021 Për miratimin paraprak të M.Prof. në M.Shkencor në FSHL
  • Vendim 53 Datë 24.11.2021 Për pagesën e anëtarëve të jurive të mbrojtjeve të titujve
  • Vendim 54 Datë 24.11.2021 Për miratimin paraprak të ndryshimeve në Statutin e UST
 • Dhjetor 2021
  • Vendim 55 Datë 20.12.2021 Per miratimin e raportit vjetor per v. 2020-2021 
  • Vendim 56 Datë 20.12.2021 Per miratimin e shpenzimeve te Konferences 
  • Vendim 57 Datë 20.12.2021 Per miratimin e bursave dhe perjashtim tarife per ciklin e pare 
  • Vendim 58 Datë 20.12.2021 Miratimi i stud, mesatrare mbi 6 qe reduktohet tarifa per ciklin e pare 
  • Vendim 59 Datë 20.12.2021 Miratimi i stud te ciklit dyte  mesatare mbi 9 perjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 60 Datë 20.12.2021 Miratim i kritereve per pozicion pune ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshterese 
 • 2022

 • Janar 2022
  • Vendim BA nr. 1 Per miratimin e grandit te mesimdhenies per v.2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 2 dt. 17.01.2022 Per miratimin e ndryshimeve ne BA 
  • Vendim BA nr. 3 dt. 17.01.2022 Per miratimin shtesave ne detajimin e te ardhurave te mbartura per v. 2022 
  • Vendim BA nr. 4 dt. 17.01.2022 Miratimi i struktures organizative dhe analitike per v. 2022 
  • Vendim BA nr. 5 dt. 17.01.2022 Shtesa ne v. 34 dt. 23.6.2021 Per pagesen e komisoineve zgjedhore 
 • Shkurt 2022
  • Vendim BA nr. 6 datë 14.02.2022 Per miratimin e RPPP per v. 2022 ne UST
  • Vendim BA nr. 7 datë 14.02.2022 Per miratimin e objektivave per v.2022 ne UST
  • Vendim BA nr. 8 datë 14.02.2022 Për miratimin e studentëve të ciklit të dytë që ju reduktohet tarifa 50%
  • Vendim BA nr. 9 datë 14.02.2022 Miratimi i studentëve të ciklit të parë përfitim burse dhe përjashtim tarife
 • Mars 2022
  • Vendim BA nr. 10, dt.01.03.2022 Miratimi i pasqyrave financiare viti 2021 
  • Vendim BA nr. 11 dt.15.03.2022 Per miratimin e kuotave per v.ak.2022-2023 ne UST 
 • Prill 2022
  • Vendim BA nr. 12 dt. 05.04.2022 Konstituimi i Bordit te Administrimit ne UST 
  • Vendim BA nr. 13 dt. 05.04.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore v. 2021-2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 14 dt. 05.04.2022 Ndryshime ne detajimin e te ardhurave per v. 2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 15 dt. 05.04.2022 Shtesa dhe ndryshime ne RPPP per vitin 2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 16 dt. 05.04.2022 Disa ndryshime ne strukturen organiative dhe analitike ne UST 
  • Vendim BA nr. 17 dt. 26.04.2022 Ndryshim ne vendimin nr. 13 dt 05.04.2022 Miratimi projekteve shkencore 
  • Vendim BA nr. 18 dt. 26.04.2022 Miratimi i pagesave te stafit ne perfundim te proced.kursit Udherrefyesit turistik 
  • Vendim BA nr. 19 dt. 26.04.2022 Ndryshime ne strukturen organizative 
  • Vendim BA nr. 20 dt. 26.04.2022 Miratim i bursave dhe perjashtim tarive per kursin e pare 
  • Vendim BA nr. 21 dt. 26.04.2022 Miratim i listes stud. per ciklin e dyte reduktim tarife 50% 
  • Vendim BA nr. 22 dt. 26.04.2022 Miratim tarife konkursi,rregistrim fituesi dhe tarifa e shkollimit per 3 ciklet e stud. 
  • Vendim BA nr. 23 dt. 26.04.2022 Miratim pjesemarrje UST si partner ne shkollen nderkomb. Autizmi, sporti…. 
  • Vendim BA nr. 24 dt.29.04.2022 Shtesw nw vendimin nr. 22, Per miratimin e tarifws per kredit Qendres Trajn.Vazhd. 
 • Maj 2022
  • Vendim BA nr. 24/1 datë 16.05.2022 Për shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Administrimit Nr. 24 datë 29.04.2022 “Për shtesë në Vendimin Nr. 22 datë 22.04.2021 “Për miratimin e tarifës për kredit dhe shpërndarjen e të ardhurave, nga Qendra e Trajnimit të Vazhduar”
  • Vendim BA nr. 25 datë 11.05.2022 Ndryshime në RPPP për vitin 2022
  • Vendim BA nr. 26 datë 16.05.2022 Miratim i Rregullores së BA
  • Vendim BA nr. 27 datë 16.05.2022 Miratim i shpenzimeve të konferencës
  • Vendim BA nr. 28 datë 30.05.2022 Për ndryshime në RPPP viti 2022
 • Qershor 2022

  Vendim BA nr. 29 dt. 30.06.2022 Shtesa ne listen e stud qe perfitojne perjashtim tarife shkollimi
  Vendim BA nr. 30 dt. 30.06.2022 Disa ndryshime ne strukturen organizative e analitike te UST
  Vendim BA nr. 31 dt. 30.06.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore ne UST
  Vendim BA nr. 32 dt. 30.06.2022 Per disa ndryshime ne tarifat e shkollimit per ciklin e trete te studimeve
  Vendim BA nr. 33 dt. 30.06.2022 Per miratimin e tarifes se pageses se Komisioneve te Perhershmje te doktoratures

 • Korrik 2022

  Vendim Ba Nr. 34 dt. 07.07.2022 Për zgjedhjen e kryetarit të BA
  Vendim Ba Nr. 35 dt. 13.07.2022 Për zgjedhjen e sekretarit teknik të BA në UST

 • Gusht 2022

  Vendim Ba Nr. 36 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e propozimit të programit buxhetor afatmesëm, për vitin 2023-2025 për UST
  Vendim Ba Nr. 37 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FSHL për vitin akademik 2021-2022
  Vendim Ba Nr. 38 datë 01.08.2022 Për miratimin e pagesës së orëve të punës mbi kohën normale të personelit të ngarkuar në procesin e akreditimit institucional të UST
  Vendim Ba Nr. 39 datë 24.08.2022 Miratimin e ndryshimeve në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2022
  Vendim Ba Nr. 40 datë 24.08.2022 Miratimin e tarifës për kredit, për modulet e trajnimeve

 • Shtator 2022
  • Vendim Ba Nr. 41 datë 15.09.2022 Miratimi i propozimit për ndryshimin e tarifave të shërbimeve me të tretë në UST
  • Vendim Ba Nr. 42 datë 15.09.2022 Miratimi i rregullores së objekteve sportive në UST
  • Vendim Ba Nr. 43 datë 15.09.2022 Miratimi i shlyerjes së tarifës për regjistrimin e moduleve të trajnimeve
 • Tetor 2022
  • Vendim BA Nr. 44 datë 06.10.2022 Miratimi i ndryshimeve në Bordin e Administrimit të UST
  • Vendim BA Nr. 45 datë 06.10.2022 Miratimi i pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FVFR për vitin akademik 2021-2022
  • Vendim BA Nr. 46 datë 06.10.2022 Miratimi i një shtese në strukturën organizative e analitike të UST
  • Vendim BA Nr. 47 datë 17.10.2022 Miratimi i ndryshimeve dhe shtesave në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2022 në UST
  • Vendim BA Nr. 48 datë 31.10.2022 Miratimi i ndryshimeve në strukturën organizative e analitike të UST
  • Vendim BA Nr. 49 datë 31.10.2022 Miratimi i pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FSHR dhe IKSHS për vitin akademik 2021-2022
  • Vendim BA Nr. 50 datë 31.10.2022 Miratimi i nivelit të pagave sipas VKM në nivel maksimal të personelit akademik të UST
 • Nëntor 2022
  • Vendim Nr. 51 datë 14.11.2022 Për miratimin e kritereve për pozicionet e punës
  • Vendim Nr. 52 datë 14.11.2022 Për miratimin e orëve të punës të kryera në ditët e pushimit për personelin ndihmës akademik
  • Vendim Nr. 53 datë 14.11.2022 Për shtesa në detajimin e të ardhurave
  • Vendim Nr. 54 datë 14.11.2022 Për miratimin e shlyerjes së diferencës së tarifës, për vazhdimin e regjistrimit të moduleve të trajnimeve
  • Vendim Nr 55 datë 30.11.2022 Për miratimin e dokumentacionit,për përfitimin e bursës ose përjashtimit nga tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit 50% për studentët e ciklit të dytë, për vitin akademik 2022-2023
  • Vendim Nr. 56 datë 30.11.2022 Për miratimin e pagesës sipas strukturës dhe kategorive përkatëse
 • Dhjetor 2022
  • Vendim Nr. 57 datë 12.12.2022 Për shtesa në Vendimin e BA Nr. 22 datë 26.04.2022
  • Vendim Nr. 58 datë 12.12.2022 Për miratimin e ndryshimeve në strukturën analitike të Universitetit të Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr. 59 datë 12.12.2022 Për miratimin e hapjes së programit të studimit në Ciklin e Dytë, Master Profesional në “Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport” në Fakultetin e Shkencave të Rehabilitimit
  • Vendim Nr. 60 datë 21.12.2022 Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë e vitit akademik 2021-2022 të UST
 • 2023

 • Janar 2023
  • Vendim Nr. 1 datë 04.01.2023 Për miratimin e pagesës për mbështetjen financiare të menjëhershme për zbutjen e impaktit të krizës të punonjësve të UST
  • Vendim Nr. 2 datë 11.01.2023 Miratimin  e detajimit të grandit të mësimdhënies për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 3 datë 17.01.2023 Mbi miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtimin nga tarifat e shkollimit të Ciklit të Parë për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 4 datë 17.01.2023 Mbi miratimin e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve me mesatare mbi 9 që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit në UST
  • Vendim Nr. 5 datë 17.01.2023 Miratimi i listës së studentëve me mesatare mbi 6 që ju reduktohet tarifa e shkollimit 50%, për Ciklin e Parë të studimeve në UST
  • Vendim Qarkullues Nr. 06 datë 20.01.2023 Miratimin e për dërgimin me shërbim të personelit (Staf akademik) për procesin mësimor jashtë UST dhe mbikqyerjen e studentëve
 • Shkurt 2023
  • Vendim Nr.7 datë 01.02.2023 Për miratimin e strukturës organizative dhe analitike, klasifikimin e pagës për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 8 datë 01.02.20.23 Për miratimin e detajimit të të ardhurave të mbartura në UST
  • Vendim Nr. 9 datë 01.02.2023 Për miratimin e bursave dhe përjashtimin nga tarifat e shkollimit të studentëve të Ciklit të Parë, Viti 1, për Vitin Akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 10 datë 01.02.2023 Për miratimin e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve që plotësojnë kriteret të përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit në UST 
  • Vendim Nr. 11 datë 01.02.2023 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifat e shkollimit të Ciklit të Parë që plotësojnë kriteret për Vitin Akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 12 datë 24.02.2023 Miratimi i objektivave në UST për vitin 2023
  • Vendim Nr. 13 datë 24.02.2023 Për miratimin e pagesës të stafit akademik për trajnimet në QTV
 • Mars 2023
  • Vendim Nr. 14 datë 15.03.2023 Për miratimin e ndryshimeve në Bordin e Administrimit të UST
  • Vendim Nr. 15 datë 15.03.2023 Për pjesëmarrjen e UST si bashkëorganizatorë në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare Ballkanike të Shkencave Sportive me Fakultetin e Kulturës Fizike Universiteti i Tetovës
  • Vendim Nr. 16 datë 15.03.2023 Mbi miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtimin nga tarifat e shkollimit të ciklit të parë, për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 17 datë 15.03.2023 Miratimin e listës shtesë të studentëve që ndjekin ciklin e dytë të studimeve Program i Parë në UST dhe që përjashtohen 50% nga tarifat e shkollimit për vitin akademik 2022-2023
  • Vendim Nr. 18 datë 15.3.2023 Për miratimin e Regjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 19 datë 15.03.2023 Për shkarkimin e Administratorit të UST Znj.Mirlinda Galushi
  • Vendim Nr. 20 datë 20.03.2023 Për emërimin e përkohshëm të Znj.Haxhirete Sulaj në detyrën e Administratorit të UST
  • Vendim Nr. 21 datë 28.03.2022 Miratimin e ndryshimeve në Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike (nga buxheti) për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr 22 datë 28.03.2023 Miratimin e një ndryshimi në Vendimin nr. 22 datë 26.04.2022 të Bordit të Administrimit “Për miratimin e propozimit të tarifave të regjistrimit për konkurs, regjistrimit të fituesve, për ciklin e parë dhe të dytë dhe të tretë të studimeve dhe tarifat e shkollimit për të tre ciklet e studimeve në UST
  • Vendim Nr. 23 datë 28.03.2023 Për zgjidhjen e kontratës me kohëzgjatje të caktuar të znj K.GJ Specialiste pranë Sektorit të Shërbimeve Financiare në DFB
 • Prill 2023
  • Vendim Nr.24 datë 03.04.2023 Për fillimin e procedurës së konkursit për pozicionin e punës Administrator i UST
  • Vendim Nr. 25 datë 18.04.2023 Miratimin e përjashtimit nga tarifa për Kursin e Çertifikimit të Rojeve Bregdetare të studentëve të UST për vitin kalendarik 2023
  • Vendim Nr. 26 datë 18.04.2023 Për miratimin e hapjes së programit të studimit të Formimit të Vazhduar në Fushën Psiko- Pedagogjike në Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet në FSHL në UST
  • Vendim Nr. 27 datë 18.04.2023 Për miratimin e disa ndryshimeve në strukturën organizative dhe analitike në UST
  • Vendim Nr. 28 datë 18.04.2023 Për miratimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2022 në UST
  • Vendim Nr. 29 datë 18.04.2023 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë që plotësojnë kriteret per vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 30 datë 18.04.2023 Mbi miratimin e studentëve të ciklit të dytë të studimeve që përjashtohen 50 % nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 31 datë 18.04.2023 Për miratimin e kritereve për pozicionin e punës në administratë
 • Maj 2023
  • Vendim Nr. 32 datë 02.05.2023 Për miratimin e kuotave të pranimit në vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 33 datë 02.05.2023 Për shpalljen e rezultatit të kandidatëve pjesëmarrës në proceduren e konkursit për pozicionin Administrator në UST 
  • Vendim Nr.34 datë 02.05.2023 Për emërimin e Znj. Haxhirete Sulaj në pozicionin Administrator në UST 
  • Vendim Nr.35 datë 08.05.2023 Për miratimin e ndryshimeve të RRPPP ( Nga buxheti dhe të ardhurat ) për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 36 datë 29.05.2023 Për miratimin e detajimit të grantit shtesë për mbulimin e efekteve financiare të rritjes së pagave nga buxheti për vitin 2023 në UST
  • Vendimi Nr. 37 datë 29.05.2023 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtimin nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë që plotësojnë kriteret, për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendimi Nr. 38 datë 29.05.2023 Mbi miratimin e studentëve të ciklit të dytë të studimeve që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2022-2023 në UST 
  • Vendimi Nr. 39 datë 29.05.2023 Miratimin e pagave të stafit akademik të UST sipas VKM nr.243 datë 20.04.2023 Për disa ndryshime në VKM nr.748 datë 11.06.2009
  • Vendimi Nr. 40 datë 29.05.2023 Për miratimin e anëtarësimit të UST në Platformën Europiane të Inovacionit Sportiv
  • Vendimi Nr.41 datë 29.05.2023 Për miratimin e çmimeve refence të listës së analizave dhe testeve që do të kryhen në laboratorët e UST nga studentët e ciklit të dytë dhe të tretë.
 • Qershor 2023
  • Vendim Nr. 42 datë 20.06.2023 Miratimin e shtesës së buxhetit të vitit 2023 të UST me burim financimi të ardhurat e veta
  • Vendim Nr. 43 datë 20.06.2023 Miratimin e shlyerjes së tarifës për rregjistrimin e moduleve të trajnimeve
  • Vendim Nr. 44 datë 20.6.2023 Për miratimin e bursave dhe përjashtim nga tarifat e shkollimit të ciklit të parë që plotësojne kriteret për vitin akademik 2022-2023 në UST
  • Vendim Nr. 45 datë 20.06.2023 Miratimin e kontratës tip për fituesit e projekteve kërkimore shkencore në UST
  • Vendim Nr. 46 datë 21.06.2023 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifat e shkollimit të ciklit të parë që plotësojne kriteret, për vitin akademik 2022-2023, në UST
  • Vendim Nr. 47 datë 29.06.2023 Për miratimin e tarifave të regjistrimit për konkurs, regjistrimit të fituesve, për ciklin e parë dhe të dytë, të tretë të studimeve dhe tarifat e shkollimit për të 3 ciklet e studimeve në UST
  • Vendim Nr. 48 datë 30.06.2023 Për miratimin e pagave të punonjësve ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ në UST
 • Korrik 2023
  • Vendim Nr. 49 datë 04.7.2023 Për një shtesë në Vendimin Nr. 48 datë 30.06.2023 Për miratimin e pagave të punonjësve ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ në UST 
  • Vendim Nr. 50 datë 19.07.2023 Për zgjedhjen e Sekretarit Teknit të BA në UST
  • Vendim Nr. 51 datë 19.07.2023 Për një ndryshim të vendimit Nr. 33 datë 30.6.2022 Për miratimin e reduktimit të tarifës së pagesës së anëtarëve të doktoraturës në UST 
  • Vendim Nr. 52 datë 19.07.2023 Për miratimin e disa ndryshime në strukturën organizative e analitike në UST
  • Vendim Nr. 53 datë 19.07.2023 Për miratimin e kontrollit të testit fizik specifik për përballimin fizikisht të programit të studimit për studentët fitues në konkurset e pranimit për Vitin Akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 54 datë 19.07.2023 Për miratimin e reduktimit të tarifës së shkollimit, për ciklin e tretë të studimeve Doktoratë në UST
 • Gusht 2023
  • Vendim Nr. 55 datë 07.08.2023 Për Miratimin e disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike në UST
  • Vendim Nr. 56 datë 07.08.2023 Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitin 2024 -2026 për UST 
  • Vendim Nr. 57 datë 07.08.2023 Për pezullimin e pjesshëm të zbatimit të vendimit të Bordit të Administrimit Nr.31 datë 30.06.2023, Për miratimin e financimit të projekteve shkencore në UST 
 • Shtator 2023
  • Vendim Nr.58 datë 21.09.2023 Për mënyrën e kryerjes së pagesës së tarifave në emër të Universiteti të Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr.59 datë 21.09.2023 Për një Korrigjim në Vendimin Nr.48 datë 30.06.2023 Për Miratimin e pagave të Punonjësve ndihmës Akademik me karakter Administrativ dhe Administrativ në UST
  • Vendim Nr. 60 datë 21.09.2023 Për nje shtesë në Vendimin Nr. 47 datë 29.06.2023 Për Miratimin e tarifave të regjistrimit për konkurs ,regjistrimit të fituesve për ciklin e parë dhe të dyt të tretë të studimeve dhe tarifat 
  • Vendim Nr.61 datë 21.09.2023 Për Miratimin e shtesës mbi pagën mujore të nëpunësit zbatues të Universitetit të Sporteve të Tiranës 
  • Vendim Nr.62 datë 21.09.2023 Për Miratimin e shtesës në rregulloren e objekteve në Universitetin e Sporteve të Tiranës 
  • Vendim Nr.63 datë 25.09.2023 Për Miratimin e shtesës të RPP nga Buxheti për vitin 2023 në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr.64 datë 29.09.2023 Për Përshtatje ambjentesh në Godinen e Re të UST-së 
  • Vendim Nr.65 datë 29.09.2023 Për Miratimin e propozimit për shtesë të RPP për vitin 2023 
  • Vendim Nr.66 datë 29.09.2023 Për Miratimin e shtesës në Buxhetin e vitit 2023 të UST-së me burim financim të ardhurat e veta 
  • Vendim Nr.67 datë 29.09.2023 Për Miratimin e Kritereve për Pozicionet e punës në Administratë 
 • Tetor 2023
  • Vendim Nr. 68 datë 17.10.2023 Mbi një ndryshim dhe shtesë në Vendimin e Bordit të Administrimit me Nr. 35 datë 21.10.2019 “Mbi miratimin e rregullores financiare dhe e shpërndarjes së të ardhurave të UST” dhe miratimin e trajtimit financiar të stafit administrativ të angazhuar në mbarëvajtjen e Qendrës së Trajnimit të Vazhduar dhe realizimin e modulit Rafting në UST
  • Vendim Nr.69 datë 17.10.2023 Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 35 datë 26.06.2021 në UST
  • Vendim Nr.70 datë 17.10.2023 Për miratimin e dokumentacionit, për përfitimin e bursës ,përjashtimit nga tarifa e shkollimit për studentët e  ciklit të parë dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit 50% për studentët e ciklit të dytë për vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 71 datë 17.10.2023 Për miratimin e propozimit të tarifës së Kontrrollit të Testit Fizik Specifik, për studentët që kanë rezultuar fitues dhe janë regjistruar në ciklin e parë të studimeve të programit bachelor për vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Nr. 72 datë 17.10.2023 Për ndarjen e orëve të Projektit Shape në Kuadër të thirrjes ERASMUS+ “CAPACITY IN HIGHER EDUCATION
  • Vendim Nr. 73 datë 17.10.2023 Për emërtimin e Programit të Studimit të Formimit të Vazhduar në fushën Psiko-Pedagogjike, sipas urdhërit të MAS dhe miratimin e tarifës së aplikimit, tarifës së regjistrimit, tarifës së shkollimit për këtë program
 • Nëntor 2023
  • Vendim Nr. 74 datë 20.11.2023 Miratimin e Detajimit të Grandit shtesë të mësimdhënies për vitin 2023 në UST
  • Vendim Nr. 75 datë 20.11.2023 Për miratimin e shtesave në RPP nga buxheti dhe të ardhurat për vitin 2023 në UST 
  • Vendim Nr.76 datë 20.11.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST-së ,me burim financim të ardhurat e veta 
  • Vendim Nr.77 datë 20.11.2023 Për Riorganizimin e Programit të Studimit Master Shkencor në Aktivitetin Fizik dhe Shëndeti në FVFR 
  • Vendim Nr.78 datë 20.11.2023 Për Miratimin e Kritereve për pozicionet e punës në Administratë 
  • Vendim Nr. 79 datë 20.11.2023 Për Nënshkrimin e Marrëveshjes paraprake të Masterit Ndërkombëtar Të ushqyerit dhe Dietologjia e Aplikuar me Universitetin G’Dannunzio Itali
 • Dhjetor 2023
  • Vendim Nr. 80 datë 21.12.2023 Për Miratimin e Bursave të Studentëve dhe përjashtim nga Tarifa e shkollimit të ciklit të parë dhe të dytë për vit
  • Vendim Nr.81 datë 21.12.2023 Për Miratimin e Shpenzimeve për modulin mësimor dhe miratim RRPP 2024 
  • Vendim Nr. 82 datë 21.12.2023 Për Pjesëmarrjen e UST-së si Partner në Konferencën e 10-të Shkencore Ndërkombëtare të Kineziologjisë, Universitet 
  • Vendim Nr.83 datë 21.12.2023 Për Miratimin e orëve të punës të kryera në ditët e pushimit për personelin ndihmës akademik e adminiatrativ të UST 
  • Vendim Nr. 84 datë 21.12.2023 Për Levizjen paralele të një Personeli Akademik nga departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit në Departamentin e Aktiv 
  • Vendim Nr.85 datë 22.12.2023 Për Miratimin e Raportit vjetor për veprimtarinë e vitit akademik 2022-2023 të UST-së
 • 2024

 • Janar 2024
  • Vendim Qarkullues Nr.01 datë 05.01.2024 ”Miratimin e detajimit të grandit të mësimdhënies për Vitin Akademik 2024 në UST”
  • Vendim Qarkullues Nr.02 datë 05.01.2024 ”Për miratimin e shpërblimit për punonjësit mbështetës në UST”
  • Vendim Nr.03 datë 15.01.2024 ”Për miratimin e bursave dhe përjashtimin nga tarifa e shkollimit të Ciklit të Parë të studimeve që plotësojnë kriteret për Vitin Akademik 2023-2024 në UST”
  • Vendim Nr.04 datë 15.01.2024 ”Për Miratimin e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve që plotësojnë kriteret të përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit në UST”
  • Vendim Nr.05 datë 15.01.2024 “Për Miratimin e fillimit të procedurave të akreditimit të Programit të Dytë të Studimit Master Profesional në Rehabilitim Fizioterapeutik në Sport”
  • Vendim Nr.06 datë 17.01.2024 Për Miratimin e Vendimit nr. 04 datë 18.12.2023 të Komisionit të Kërkimit, Projekteve dhe Botimeve Shkencore Për miratimin e Projektit “65 VJET TRASHËGIMI E HISTORI E UST NË LENTEN E KËRKUESVE DHE STUDIUESVE MULTIDISIPLINARË”
  • Vendim Qarkullues Nr.07 datë 23.01.2024 Për Miratimin e Strukturës Organizative dhe Analitike dhe Klasifikimin e Pagës për vitin 2024
  • Vendim Qarkullues Nr. 08 datë 23.01.2024 Për një ndryshim në strukturën organizative e analitike të Universitetit të Sporteve të Tiranës
 • Shkurt 2024
  • Vendim nr.09.datë 01.02.2024 Miratimin për detajimin e të ardhurave të mbartura në UST
  • Vendim nr.10 datë 01.02.2024 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë të studimeve që plotësojnë kriteret per vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim nr.11 datë 01.02.2024 Miratimin e studentëve të ciklit të dytë të studimeve që plotësojnë kriteret të përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit në UST
  • Vendim nr.12 datë 15.02.2024 Për miratimin e Regjistrit të Parashikimeve Publike (Për të ardhurat dhe buxhetin) për vitin 2024  në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim nr.13 datë 15.02.2024 Për miratimin e  bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë të studimeve që plotësojnë kriteret për vitin akademik 2023-2024  në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim nr.14 datë 15.02.2024 Për miratimin e studentëve të ciklit të dytë të studimeve që plotësojnë kriteret të përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit në Universitetin e Sporteve të Tiranës
 • Mars 2024
  • Vendim Qarkullues Nr.15 datë 29.03.2024 Për Miratimin e Bursave të Studentëve dhe Përjashtim nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë të studimeve që plotësojnë kriteret për vitin akademik 2023-2024 në UST
  • Vendim Qarkullues Nr.16 datë 29.03.2024 Për Miratimin e listës shtesë së studentëve që ndjekin ciklin e dytë të studimeve, program i parë dhe që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2023-2024
  • Vendim Qarkullues Nr.17 datë 29.03.2024 Për Miratimin e disa ndryshime në strukturën organizative e Analitike të UST-së
 • Prill 2024
  • Vendim Nr.18 datë 16.04.2024 Për miratimin e objektivave të Universitetit të Sporteve të Tiranës për vitin 2024
  • Vendim Nr.19 datë 16.04.2024 Për miratimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2023 në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr.20 datë 16.04.2024 Për miratimin e bursave të studentëve dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit të ciklit të parë të studimeve që plotësojnë kriteret për vitin akademik 2923-2024 në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr. 21 datë 16.04.2024 Për pjesmarrjen e Universitetit të Sporteve të Tiranës si bashkëorganizator në Konferencën e 9-të Ndërkombëtare Ballkanike të Shkencave Sportive me Universitetin e Tetovës, Republika e Maqedonisë së Veriut
  • Vendim Nr.22 datë 16.04.2024 Mbi miratimin e ndryshimeve të Rregjistrit të Parashikimeve të Prokurimeve Publike (nga buxheti dhe të ardhurat) për vitin 2024 në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr.23 datë 16.04.2024 Për miratimin e ngritjes së grupit të punës për hartimin e draft-rregullores financiare të Universitetit të Sporteve të Tiranës  
  • Vendim Nr. 24 datë 25.04.2024 Për miratimin e kuotave të pranimit për vitin 2024-2025 në Universitetin e Sporteve të Tiranës
 • Maj 2024
  • Vendim Nr.25 datë 31.05.2024 Për Miratimin e Financimit të pjesëmarrjes së Universitetit të Sporteve të Tiranës si partner në Konferencën e 10-të Shkencore ndërkombëtare të  Kineziologjisë, Universiteti i Zagrebit
  • Vendim Nr.26 datë 31.05.2024 Për Miratimin e Pagesës së Anëtarëve të Komisionit Institucional Zgjedhor dhe Komisioneve Zgjedhore të Fakulteteve gjatë Periudhës zgjedhore
  • Vendim Nr.27 datë 31.05.2024 Për Miratimin e Pagesës së Anëtarëve të Këshillit të Etikës në Universitetin e Sporteve të Tiranës
  • Vendim Nr.28 datë 31.05.2024 Për disa ndryshime në strukturën Organizative dhe Analitike të Universitetit të Sporteve të Tiranës
  • Vendim nr.29 datë 31.05.2024 Për Miratimin e nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve për vitin 2023 të Universitetit të Sporteve të Tiranës