Vendimet e Bordit

2019

 • Janar 2019
  • Vendimi 1 Datë 11,01.2019 (Objektivat per vitin 2019) 
  • Vendimi 2 Datë 11.01.2019 (Konfirmimi i strukturës 2019) 
  • Vendimi 3 Datë 11.01.2019 (Detajimi i grandit) 
  • Vendimi 4 Datë 11.01.2019 (Ndryshimi i tarifave – Cikli i parë i studimeve) 
  • Vendimi 5 Datë 11.01.2019 (Miratimi i bursave ekselente) 
  • Vendimi 6 Datë 11.01.2019 (Pagesa e anëtarëve të senatit) 
  • Vendimi 7 Datë 31.01.2019 (Detajimi art.602.8) 
 • Shkurt 2019
  • Vendimi 8 Datë 04.02.2019 (Dokumentacioni për bursat dhe përjashtim nga tarifat e studentëve) 
  • Vendimi 9 Datë 04.02.2019 (Mbi shtesa në bursat e studentëve ekselentë) 
  • Vendimi 10 Datë 04.02.2019 (Miratimi i listes e st. mesatare 9-10 qe perjashtohen nga tarifa) 
  • Vendimi 11 Datë 08.02.2019 (Përjashtim nga tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë të studimeve) 
  • Vendimi 12 Datë 08.02.2019 (Përjashtim 50% nga tarifa e studimit për studentët e ciklit të dytë) 
 • Mars 2019
  • Vendimi 13 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin e Grandit 2019) 
  • Vendimi 14 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin art. 602.8) 
  • Vendimi 15 Datë 01.03.2019 (Detajimi i të ardhurave) 
  • Vendimi 16 Datë 01.03.2019 (Bursat e studentëve të Vitit II dhe Vitit III për Vitin Akademik 2018-2019) 
  • Vendimi 17 Datë 01.03.2019 (Përjashtim nga tarifa e studimit për studentët e Ciklit të parë për Vitin Akademik 2018-2019 , të ndryshuar) 
  • Vendimi 18 Datë 01.03.2019 (Pagesa e Udhëheqësve Shkencor, Oponentëve, Komisioneve) 
  • Vendimi 19 Datë 25.03.2019 (Konstituimi i Bordit të Administrimit në UST) 
 • Prill 2019
  • Vendimi 20 Datë 19.04.2019 (Shtesa në detajimin e grandit) 
  • Vendimi 21 Datë 19.04.2019 (Shtesa në vendimin nr.12 datë 8.2.2019 Mbi miratimin e studentëve C.II që përjashtohen 50 % nga tarifa) 
 • Maj 2019

  Vendimi 22 Datë. 28.05.2019 (Mbi miratimin e tarifave) 

 • Korrik 2019
  • Vendimi 23 Datë 18.07.2019 (Shtesa në miratimin e përjashtimit nga tarifa e studimit Cikli I i studimeve) 
  • Vendimi 24 Datë 18.07.2019 (Miratim për shtesa në detajimin e të ardhurave Viti 2019 UST) 
  • Vendimi 25 Datë 18.07.2019 (Ndryshimi i tarifave Cikli II M.Shkencor për të 2 fakultetet) 
  • Vendimi 26 Datë 18.07.2019 (Tarifat për regjistrim për konkurs, Cikli I+II në UST) 
  • Vendimi 27 Datë 18.07.2019 (Miratim programi buxhetor afatmesëm) 
  • Vendimi 28 Datë 18.07.2019 (Mbi miratimin e bursave të studentëve) 
  • Vendimi 29 Datë 18.07.2019 (Mbi miratimin e financimit të projekteve shkencore) 
 • Gusht 2019
  • Vendimi 30 Datë 29.08.2019 (Mbi pagesën e orëve suplementare për vitin 2018-2019) 
  • Vendimi 31 Datë 29.08.2019 (Mbi dhënien me qera të bar fast-food në ambjentet e UST) 
 • Tetor 2019
  • Vendimi 32 Datë 21.10.2019 (Mbi miratim në ndryshime në art. 602.8) 
  • Vendimi 33 Datë 21.10.2019 (Mbi miratimin e shtesave në detajimin e të ardhurave) 
  • Vendimi 34 Datë 21.10.2019 (Miratim i tarifave për aplikim dhe regjistrim për Certifikimin e Udhërrëfyesit turistik) 
  • Vendimi 35 Datë 21.10.2019 (Miratimi i Rregullores Financiare) 
 • Dhjetor 2019
  • Vendimi 36 Datë 02.12.2019 (Zgjedhja e kryetarit të BA) 
  • Vendimi 37 Datë 02.12.2019 (Miratim në ndryshimet e detajimit art. 602.8) 
  • Vendimi 38 Datë 02.12.2019 (Për disa ndryshime në kategorinë si personel akademik) 
  • Vendimi 39 Datë 02.12.2019 (Miratim i tarifave për rregjistrim në konferencë shkencore ICSS 2019) 
  • Vendimi 40 Datë 23.12.2019 (Mbi miratimin e raportit vjetor për vitin 2019) 
  • Vendimi 41 Datë 23.12.2019 (Mbi miratimin e bursave dhe përjashtim nga tarifa për vitin I-II-III 2019-2020) 
  • Vendimi 42 Datë 23.12.2019 (Për miratimin e listës së studentëve me mesa. mbi 6 që ju reduktohet tarifa e studimit 50%) 
 • 2020

 • Janar 2020
  • Vendimi 1 Datë 13.01.2020 Miratimi i propozimit të detajimit grandit të mësimdhënies për vitin 2020
  • Vendimi 2 Datë 20.01.2020 Mbi miratimin paraprak të Draft Statutit të UST 
  • Vendimi 3 Datë 20.01.2020 Miratimi i studentëve të ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit 
  • Vendimi 4 Datë 20.01.2020 Shtesa në miratimin e bursave dhe përjashtim nga tarifa e studimit për ciklin e parë 
  • Vendimi 5 Datë 20.01.2020 Shtesë në vendimin Nr. 9 datë 02.03.2018 Për ngritjen e NJSBC 
  • Vendimi 6 Datë 20.01.2020 Shtesë në vendimin Nr. 6 datë 11.01.2019 Mbi miratimin e pagesës së anëtarëve të senatit 
 • Shkurt 2020
  • Vendimi 7 Datë 04.02. 2020 Mbi miratimin e objektivave për vitin 2020 
  • Vendimi 8  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e detajimit të të ardhurave për vitin 2020 
  • Vendimi 9  Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e regjistrit të parashikimeve publike v. 2020 
  • Vendimi 10 Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e strukturës organizative dhe analitike 
  • Vendimi 11 Datë 04.02.2020 Mbi nje shtesë në vendimin nr. 41 dt.23.12.2019 mbi miratimin e bursave dhe përjashtim tarife 
  • Vendimi 12 Datë 04.02.2020 Miratimi i kthimit 50% të tarifës së shkollimit të Z. I.T. 
  • Vendim 13 Datë 04.02.2020 Mbi miratimin e nxjerjes jashtë përdorimit të automjetit të vjetër në UST 
  • Vendim 14 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak i riorganizimit të Doktoraturës Shkenca Sportive në FSHL 
  • Vendim 15 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak i riorganizimit të Doktoraturës Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti në FVFR 
  • Vendim 16 Datë 14.02.2020 Miratimi paraprak për hapjen e prog. studimi në Ciklin I Bachelor në FSHR 
 • Mars 2020
  • Vendim 17 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 41 datë 09.03.2020 Për bursat e studentëve dhe përjashtim tarife për ciklin e parë 
  • Vendim 18 Datë 09.03.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 19 Datë 09.03.2020 Shtesa në vendimin Nr. 42 datë 23.12.2019 Miratimi i listës së studentëve me mes. mbi 6 që ju reduktohet tarifa 50% cikli i parë 
 • Prill 2020

  Vendim 20 Datë 27.04.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 3 datë 20.01.2020 për studentët e ciklit të dytë që përjashtohen 50% nga tarifa 

 • Maj 2020
  • Vendim 21 Datë 14.05.2020 Mbi miratimin paraprak të Statutit të UST 
  • Vendim 22 Datë 18.05.2020 Mbi ndryshime në Vendimin Nr. 9, Mbi miratimin e Regj të Parashik.Prokurimeve Publike 
 • Qershor 2020
  • Vendim 23 Datë 15.06.20202 Shtesë në listat e stud. që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit Cikli I 
  • Vendim 24 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. me mesatare mbi 6 që ju reduktohet tarifa e shkollimit 50% Cikli I 
  • Vendim 25 Datë 15.06.2020 Shtesë në listat e stud. të ciklit II që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit 
 • Korrik 2020
  • Vendim 26 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e tarifave per regjistrim dhe fituesve per konkursin 2020-2021 
  • Vendim 27 Datë 24.07.2020 Shtesa ne miratimin e bursave te st. dhe perjashtim nga taria per ciklin e pare 
  • Vendim 28 Datë 24.07.2020 Shtesa ne miratimin e listes se stud. qe perjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit per ciklin e dyte 
  • Vendim 29 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e pageses se stafit per perfundimin e kursit udherrefyesit turistik 
  • Vendim 30 Datë 24.07.2020 Mbi miratimin e pageses se Komisioneve zgjedhore per zgjedhje te pjesshme per vitin 2018-2019 
 • Gusht 2020
  • Vendim 31 Datë 06.08.2020 Mbi miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 
  • Vendim 32 Datë 06.08.2020 Mbi ndryshime në detajimin e grandit të mësimdhënies 
  • Vendim 33 Datë 06.08.2020 Mbi shtesa në detajimin e të ardhurave 
  • Vendim 34 Datë 06.08.2020 Mbi shtesa në RPPP 
  • Vendim 35 Datë 27.08.2020 Shtesa në Vendimin Nr. 26 datë 24.07.2020 Miratimi i tarifave për konkurim, rregjistrim 
  • Vendim 36 Datë 27.08.2020 Mbi shtesa në Vendimin Nr. 41 datë 23.12.2019 Mbi miratimin e bursave, përjashtim tarife Cikli I 
 • Shtator 2020
  • Vendim 37 Datë 11.09.2020 Disa shtesa në miratimin e tarifave për regjistrim për konkurim, regj.fituesve 
  • Vendim 38 Datë 11.09.2020 Mbi disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike të UST 
  • Vendim 39 Datë 22.09.2020 Për dhënien me qera të bar-fast-food në ambjentet e UST 
  • Vendim 40 Datë 30.09.2020 Mbi ndryshime në strukturë 
 • Tetor 2020

  Vendim 41 Datë 22.10.2020 Mbi ndryshimet në strukturë (FSHR) 

 • Nëntor 2020
  • Vendim 42 Datë 02.11.2020 Miratimi i pagesës orëve suplementare të stafit akademik 
  • Vendim 43 Datë 02.11.2020 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe miratimi i numrit të pedagogëve të jashtëm në FSHR 
  • Vendim 44 Datë 02.11.2020 Miratimi i tarifave të shkollimit për të dy ciklet e studimit 
  • Vendim 45 Datë 02.11.2020 Miratimi i dokumentacionit për përfitim burse dhe përjashtim tarife shkollimi Cikli I-II 
  • Vendim 46 Datë 16.11.2020 Mbi miratimin e nr. pers.kohe pjeshshme ne FSHL dhe FVFR 
  • Vendim 47 Datë 16.11.2020 Mbi shtesa ne RPPP v.2020 
  • Vendim 48 Datë 16.11.2020 Shtesa ne detajimin e te ardhurave v.2020 
 • Dhjetor 2020
  • Vendim 49 Datë 02.12.2020 Ndryshime në strukturë dhe miratim nr ped. ftuar në FVFR 
  • Vendim 50 Datë 02.12.2020 Per miratimin paraprak te Doktoratures ne FSHL 
  • Vendim 51 Datë 02.12.2020 Për miratimin paraprak të Doktoratures ne FVFR 
  • Vendim 52 Datë 02.12.2020 Për pagesën e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet në Korrik 2020 në UST 
  • Vendim 53 Datë 02.12.2020 Per pagesen e komisioneve dhe gr. punes per akreditimin 
  • Vendim 54 Datë 02.12.2020 Per pagesen e oreve jasht orarit zyrtar 
  • Vendim 55 Datë 21.12.2020 Miratim i ndryshimeve ne strukture dhe nr. ped.kohe te pjesshme ne FVFR 
  • Vendim 56 Datë 21.12.2020 Miratim i pageses anet. te komis. promovimit titujve aka.dhe seksetarise mbeshtet 
  • Vendim 57 Datë 21.12.2020 Rialokim i personelit akademik me kohe te plote nga FSHL dhe FVFR tek IKSHS 
  • Vendim 58 Datë 21.12.2020 Miratim i kritereve per specialist ne B.Njeresore dhe punonjes sanitar 
  • Vendimi 59 Datë 21.12.2020 Raporti 
  • Vendim 60 Datë 29.12.2020 Miratim i vleresimit paraprak per propo.hapje programi cikli II FSHL 
 • 2021

 • Janar 2021
  • Vendim 1 Datë 05.01.2021 Per detajimin e grandit te mesimdhenies v.2021 
  • Vendim 2 Datë 05.01.2021 Per miratimin e nr. stafit akademik,ndihmes akade. administrativ me kohe te plote dhe te pjesshme 
  • Vendim 3 Datë 18.01.2021 Miratim i studenteve mesatare mbi 6 perfitojne gjysem tarife cikli pare 
  • Vendim 4 Datë 18.01.2021 Miratim listes stud. cikli II studimeve qe perjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 5 Datë 18.01.2021 Miratim i bursave dhe perjashtim tarife per ciklin e pare 
  • Vendim 6 Datë 28.01.2021 Miratimi i objektivave per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim 7 Datë 28.01.2021 Miratimi i RPPP per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim 8 Datë 28.01.2021 Miratimi i detajimit te te ardhurave per vitin 2021 
  • Vendim 9 Datë 28.01.2021 Miratimi i kritereve per specialist ne Arkiv-Protokoll 
  • Vendim 10 Datë 28.01.2021 Miratimi i struktures organizative dhe analitike per vitin 2021 
 • Mars 2021
  • Vendim 11 Datë 18.03.2021 Ndryshime dhe shtesa ne V.10,dt 28.01.2021 per strukturen 
  • Vendim 12 Datë 18.03.2021 Ndryshim ne V. 5 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e bursave per ciklin e pare 
  • Vendim 13 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.4 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e stud.perja.50% nga tarifa per ciklin e dyte 
  • Vendim 14 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.44 dt.02.11.20220 Per tarifat e studimin per dy ciklet 
  • Vendim 15 Datë 18.03.2021 Miratim kriteresh per specailist ne DSHM 
  • Vendim 16 Datë 31.3.2021 Miratim shtese mbi page per zv Drejtoritn e IKSHS 
  • Vendim 17 Datë 31.3.2021 Ndryshime ne Vendimin e miratimit te RPPP 
  • Vendim 18 Datë 31.3.2021 Miratim i pasqyrave financiare 
 • Prill 2021
  • Vendim 19 Datë 22.04.2021 Shtesa dhe ndryshime ne vendimin e miratimit te struktures 
  • Vendim 20 Datë 22.04.2021 Për miratimin e ndryshimeve në emërtimin e departamenteve të IKSHS 
  • Vendim 21 Datë 22.04.2021 Për miratimin e kritereve për hapje proçedurash për specialist juridik 
  • Vendim 22 Datë 22.04.2021 Për miratimin e tarifës për kredit nga Qendra e Traj. vazhduar 
  • Vendim 23 Datë 22.04.2021 Shtesë në miratimin bursave dhe përjashtim tarife stud. Ciklit I 
  • Vendim 24 Datë 22.04.2021 Shtesë në miratimin e stud. ciklit II përjashtim 50% nga tarifa 
  • Vendim 25 Datë 29.04.2021 Riorganizimi i doktoratures ne FSHL 
  • Vendim 26 Datë 29.04.2021 Riorganizimi i doktoratures ne FVFR 
 • Maj 2021
  • Vendim 27 Datë 21.05.2021 Miratimi Rreg. rekrutimit personelit adminis 
  • Vendim 28 Datë 21.05.2021 Miratim i Planit te Buxhetit v. 2021 ne UST 
  • Vendim 29 Datë 21.05.2021 Miratimi i RPPP te ndryshuar v. 2021 ne UST 
  • Vendim 30 Datë 21.05.2021 Miratim i ndryshimeve ne strukturen organizative UST 
  • Vendim 31 Datë 21.05.2021 Miratimi i Planit Strategjik ne UST v. 2021-2026 
  • Vendim 32 Datë 21.05.2021 Shtesa ne bursat e studenteve dhe perjashtim tarife ciklit pare v.a.2020-21  
 • Qershor 2021
  • Vendim 33 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pagesave te komisioneve te perhershme, anet. NJSBC 
  • Vendim 34 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pageses se komisioneve zgjedhore per zgjedhje te pjesshme 
  • Vendim 35 Datë 23.06.2021 Per miratimin e tarifave te  sherbimeve ne UST 
 • Korrik 2021
  • Vendim 36 Datë 30.07.2021 Miratim i tarifave regjistrim konkurs, fitues, dhe tarifa shkollimi dy ciklet 
  • Vendim 37 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FSHL 
  • Vendim 38 Datë 30.07.2021 Miratimi paraprak i ndryshimeve në Statutin e UST 
  • Vendim 39 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FVFR 
  • Vendim 40 Datë 30.07.2021 Shtesa ne Vendimin e BA per bursat e studenteve  
  • Vendim 41 Datë 30.07.2021 Miratim i kritereve per specialist ne Sekt.Sherb.Financiare 
 • Gusht 2021
  • Vendim 42 Datë 24.08.2021 Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 
  • Vendim 43 Datë 24.08.2021 Miratimi i pagesës shpërndarjen e të ardhurave për Qendrën e Trainimit të Vazhduar 
 • Tetor 2021
  • Vendim 46 Datë 29.10.2021 Miratim i ndryshimeve në strukturë 
  • Vendim 47 Datë 29.10.2021 Miratimi i dok për përfitim burse ose përjashtim tarife cikli I-rë dhe përjashtim 50% cikli II 
 • Nëntor 2021
  • Vendim 48 Datë 24.11.2021 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike
  • Vendim 49 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve suplementare
  • Vendim 50 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve jashtë orarit zyrtar të punës
  • Vendim 51 Datë 24.11.2021 Për anëtarësimin e UST pranë AUF dhe pagesën e regjistrimit
  • Vendim 52 Datë 24.11.2021 Për miratimin paraprak të M.Prof. në M.Shkencor në FSHL
  • Vendim 53 Datë 24.11.2021 Për pagesën e anëtarëve të jurive të mbrojtjeve të titujve
  • Vendim 54 Datë 24.11.2021 Për miratimin paraprak të ndryshimeve në Statutin e UST
 • Dhjetor 2021
  • Vendim 55 Datë 20.12.2021 Per miratimin e raportit vjetor per v. 2020-2021 
  • Vendim 56 Datë 20.12.2021 Per miratimin e shpenzimeve te Konferences 
  • Vendim 57 Datë 20.12.2021 Per miratimin e bursave dhe perjashtim tarife per ciklin e pare 
  • Vendim 58 Datë 20.12.2021 Miratimi i stud, mesatrare mbi 6 qe reduktohet tarifa per ciklin e pare 
  • Vendim 59 Datë 20.12.2021 Miratimi i stud te ciklit dyte  mesatare mbi 9 perjashtohen 50% nga tarifa 
  • Vendim 60 Datë 20.12.2021 Miratim i kritereve per pozicion pune ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshterese 
 • 2022

 • Janar 2022
  • Vendim BA nr. 1 Per miratimin e grandit te mesimdhenies per v.2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 2 dt. 17.01.2022 Per miratimin e ndryshimeve ne BA 
  • Vendim BA nr. 3 dt. 17.01.2022 Per miratimin shtesave ne detajimin e te ardhurave te mbartura per v. 2022 
  • Vendim BA nr. 4 dt. 17.01.2022 Miratimi i struktures organizative dhe analitike per v. 2022 
  • Vendim BA nr. 5 dt. 17.01.2022 Shtesa ne v. 34 dt. 23.6.2021 Per pagesen e komisoineve zgjedhore 
 • Shkurt 2022
  • Vendim BA nr. 6 datë 14.02.2022 Per miratimin e RPPP per v. 2022 ne UST
  • Vendim BA nr. 7 datë 14.02.2022 Per miratimin e objektivave per v.2022 ne UST
  • Vendim BA nr. 8 datë 14.02.2022 Për miratimin e studentëve të ciklit të dytë që ju reduktohet tarifa 50%
  • Vendim BA nr. 9 datë 14.02.2022 Miratimi i studentëve të ciklit të parë përfitim burse dhe përjashtim tarife
 • Mars 2022
  • Vendim BA nr. 10, dt.01.03.2022 Miratimi i pasqyrave financiare viti 2021 
  • Vendim BA nr. 11 dt.15.03.2022 Per miratimin e kuotave per v.ak.2022-2023 ne UST 
 • Prill 2022
  • Vendim BA nr. 12 dt. 05.04.2022 Konstituimi i Bordit te Administrimit ne UST 
  • Vendim BA nr. 13 dt. 05.04.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore v. 2021-2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 14 dt. 05.04.2022 Ndryshime ne detajimin e te ardhurave per v. 2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 15 dt. 05.04.2022 Shtesa dhe ndryshime ne RPPP per vitin 2022 ne UST 
  • Vendim BA nr. 16 dt. 05.04.2022 Disa ndryshime ne strukturen organiative dhe analitike ne UST 
  • Vendim BA nr. 17 dt. 26.04.2022 Ndryshim ne vendimin nr. 13 dt 05.04.2022 Miratimi projekteve shkencore 
  • Vendim BA nr. 18 dt. 26.04.2022 Miratimi i pagesave te stafit ne perfundim te proced.kursit Udherrefyesit turistik 
  • Vendim BA nr. 19 dt. 26.04.2022 Ndryshime ne strukturen organizative 
  • Vendim BA nr. 20 dt. 26.04.2022 Miratim i bursave dhe perjashtim tarive per kursin e pare 
  • Vendim BA nr. 21 dt. 26.04.2022 Miratim i listes stud. per ciklin e dyte reduktim tarife 50% 
  • Vendim BA nr. 22 dt. 26.04.2022 Miratim tarife konkursi,rregistrim fituesi dhe tarifa e shkollimit per 3 ciklet e stud. 
  • Vendim BA nr. 23 dt. 26.04.2022 Miratim pjesemarrje UST si partner ne shkollen nderkomb. Autizmi, sporti…. 
  • Vendim BA nr. 24 dt.29.04.2022 Shtesw nw vendimin nr. 22, Per miratimin e tarifws per kredit Qendres Trajn.Vazhd. 
 • Maj 2022
  • Vendim BA nr. 24/1 datë 16.05.2022 Për shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Administrimit Nr. 24 datë 29.04.2022 “Për shtesë në Vendimin Nr. 22 datë 22.04.2021 “Për miratimin e tarifës për kredit dhe shpërndarjen e të ardhurave, nga Qendra e Trajnimit të Vazhduar”
  • Vendim BA nr. 25 datë 11.05.2022 Ndryshime në RPPP për vitin 2022
  • Vendim BA nr. 26 datë 16.05.2022 Miratim i Rregullores së BA
  • Vendim BA nr. 27 datë 16.05.2022 Miratim i shpenzimeve të konferencës
  • Vendim BA nr. 28 datë 30.05.2022 Për ndryshime në RPPP viti 2022
 • Qershor 2022

  Vendim BA nr. 29 dt. 30.06.2022 Shtesa ne listen e stud qe perfitojne perjashtim tarife shkollimi
  Vendim BA nr. 30 dt. 30.06.2022 Disa ndryshime ne strukturen organizative e analitike te UST
  Vendim BA nr. 31 dt. 30.06.2022 Miratimi i financimit te projekteve shkencore ne UST
  Vendim BA nr. 32 dt. 30.06.2022 Per disa ndryshime ne tarifat e shkollimit per ciklin e trete te studimeve
  Vendim BA nr. 33 dt. 30.06.2022 Per miratimin e tarifes se pageses se Komisioneve te Perhershmje te doktoratures

 • Korrik 2022

  Vendim Ba Nr. 34 dt. 07.07.2022 Për zgjedhjen e kryetarit të BA
  Vendim Ba Nr. 35 dt. 13.07.2022 Për zgjedhjen e sekretarit teknik të BA në UST

 • Gusht 2022

  Vendim Ba Nr. 36 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e propozimit të programit buxhetor afatmesëm, për vitin 2023-2025 për UST
  Vendim Ba Nr. 37 datë 01.08.2022 Mbi miratimin e pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FSHL për vitin akademik 2021-2022
  Vendim Ba Nr. 38 datë 01.08.2022 Për miratimin e pagesës së orëve të punës mbi kohën normale të personelit të ngarkuar në procesin e akreditimit institucional të UST
  Vendim Ba Nr. 39 datë 24.08.2022 Miratimin e ndryshimeve në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2022
  Vendim Ba Nr. 40 datë 24.08.2022 Miratimin e tarifës për kredit, për modulet e trajnimeve

 • Shtator 2022
  • Vendim Ba Nr. 41 datë 15.09.2022 Miratimi i propozimit për ndryshimin e tarifave të shërbimeve me të tretë në UST
  • Vendim Ba Nr. 42 datë 15.09.2022 Miratimi i rregullores së objekteve sportive në UST
  • Vendim Ba Nr. 43 datë 15.09.2022 Miratimi i shlyerjes së tarifës për regjistrimin e moduleve të trajnimeve
 • Tetor 2022
  • Vendim BA Nr. 44 datë 06.10.2022 Miratimi i ndryshimeve në Bordin e Administrimit të UST
  • Vendim BA Nr. 45 datë 06.10.2022 Miratimi i pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FVFR për vitin akademik 2021-2022
  • Vendim BA Nr. 46 datë 06.10.2022 Miratimi i një shtese në strukturën organizative e analitike të UST
  • Vendim BA Nr. 47 datë 17.10.2022 Miratimi i ndryshimeve dhe shtesave në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve publike për vitin 2022 në UST
  • Vendim BA Nr. 48 datë 31.10.2022 Miratimi i ndryshimeve në strukturën organizative e analitike të UST
  • Vendim BA Nr. 49 datë 31.10.2022 Miratimi i pagesës së orëve suplementare të stafit akademik të FSHR dhe IKSHS për vitin akademik 2021-2022
  • Vendim BA Nr. 50 datë 31.10.2022 Miratimi i nivelit të pagave sipas VKM në nivel maksimal të personelit akademik të UST
 • Nëntor
  • Vendim Nr. 51 datë 14.11.2022 Për miratimin e kritereve për pozicionet e punës
  • Vendim Nr. 52 datë 14.11.2022 Për miratimin e orëve të punës të kryera në ditët e pushimit për personelin ndihmës akademik
  • Vendim Nr. 53 datë 14.11.2022 Për shtesa në detajimin e të ardhurave
  • Vendim Nr. 54 datë 14.11.2022 Për miratimin e shlyerjes së diferencës së tarifës, për vazhdimin e regjistrimit të moduleve të trajnimeve
  • Vendim Nr 55 datë 30.11.2022 Për miratimin e dokumentacionit,për përfitimin e bursës ose përjashtimit nga tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë dhe përjashtimit nga tarifa e shkollimit 50% për studentët e ciklit të dytë, për vitin akademik 2022-2023
  • Vendim Nr. 56 datë 30.11.2022 Për miratimin e pagesës sipas strukturës dhe kategorive përkatëse