Doktoratura

  • Vendim Nr. 3 i Komisionit të Doktoraturave,Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes
  • Vendim Nr. 3 i Komisionit të Doktoraturave,Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit
  • Rreg. e Komisioneve të përhershme të dhënies së gradës shkencore “Doktor” dhe manuali për proc. për aplik. dhe pran. në ciklin e tretë të studimeve në UST 
  • Thirrje e Hapur për Komisionet e Doktoraturave. Për më shumë klikoni këtu 
  • Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 1273 Prot. dt.25.02.2022 për hapjen e Programit të Studimit Doktoratë në “SHKENCA SPORTIVE”. Për më shumë klikoni këtu 
  • Urdhër i Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 1196-3 Prot. dt.25.02.2022 për hapjen e Programit të Studimit Doktoratë në “AKTIVITETI FIZIK DHE SHËNDETI”. Për më shumë klikoni këtu