Rregulloret

  • Rregullorje e Universitetit të Sporteve të Tiranës miratuar me Vendim Nr. 38 datë 30.03.2021 të Senatit Akademik të UST. Për më tepër klikoni këtu . Rregullore_UST
  • Rregullore për rekrutimin e personelit akademik dhe ndihmës akademik në Universitetin e Sporteve të Tiranës . Klikoni këtu për formularin e aplikimit.
  • Plani strategjik i zhvillimit i Universitetit të Sporteve të Tiranës 2021-2026. Për më tepër klikoni ketu .
  • Rregullore e Këshillit të Etikës të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu
  • Rregullore e brendshme e administratës së Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .
  • Rregullore mbi masat sanitare për minimizimin e riskut nga COVID – 19. Për më tepër klikoni këtu .
  • Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Për më tepër klikoni këtu .
  • Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese. Për më tepër klikoni këtu 
  • Rregullore e njësisë përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve për hetimin administrativ dhe ruajtjen e konfidencialitetit.Për më tepër klikoni këtu 
  • Rregullore për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja.Për më tepër klikoni këtu