Njoftime

Njoftime

 • Vendim BA Nr. 3 datë 18.01.2021 Miratim i listës së studentëve me mesatare mbi 6 që përfitojnë gjysëm tarife Cikli I 
 • Vendim BA Nr. 4 datë 18.01.2021 Miratim i listës së studentëve Cikli II i studimeve që përjashtohen 50% nga tarifa 
 • Vendim BA Nr. 5 datë 18.01.2021 Miratim i bursave dhe përjashtim tarife për Ciklin I 
 • Vendim Nr. 42 datë 23.12.2019 “Për miratimin e listës së studentëve me mesa. mbi 6 që ju reduktohet tarifa e studimit 50%” 
 • Vendim Nr. 41 datë 23.12.2019 “Mbi miratimin e bursave dhe perjashtim nga tarifa për vitin I-II-III 2019-2020” 
 • Vendim Nr. 16 datë 01.03.2019 “Për disa shtesa në Vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 38 datë 27.12.2018 “Mbi miratimin e bursave të studentëve të Vitit të dytë dhe të tretë, për Vitin Akademik 2018-2019” të ndryshuar në Universitetin e Sporteve të Tiranës” 
 • Vendim Nr. 17 datë 01.03.2019 mbi shtesa në Vendimin e Bordi të Administrimit Nr. 39 datë 27.12.2018 “Për miratimin e përjashtimit nga tarifat e shkollimit të studentëve që ndjekin program të ciklit të parë të studimeve për Vitin Akademik 2018-2019, të ndryshuar në Universitetin e Sporteve të Tiranës”  

*Njoftim për ciklin e parë të studimeve sipas VKM Nr. 40 , VKM Nr. 39

 • Aplikim për bursë Viti Akademik 2018 – 2019 në zbatim të VKM Nr. 39 datë 23.01.2019 
 • Praktika për përjashtimin nga pagesa e tarifës së shkollimit Viti Akademik 2018 – 2019. Kërkesa plotësohet në bazë të: VKM Nr. 40, datë 23.01.2019 


*
Njoftimi i zbatimit të VKM 

*VKM Nr. 40 datë 23.01.2019 Për Disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 269  datë 29.03.2017 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit” të ndryshuar.
*VKM Nr. 39 datë 23.01.2019 
Për Disa ndryshime në Vendimin Nr. 903, date 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” të ndryshuar. 
*Njoftim për tarifën e shkollimit për ciklin e parë të studimeve për Vitin Akademik 2018-2019 

*Hapet Thirrja për 2 (dy) Bursa për studentët në Programin Erasmus+ në Universitetin e Aradit “Aurel Vlaicu”, Rumani


*Përjashtime nga tarifat e shkollimit Viti Akademik 2018 – 2019
Njoftim Përjashtimi (50%) nga tarifa Cikli i dytë i studimeve (me kohë të plotë) 2018- 2019 
Formular Përjashtimi (50%) nga tarifa Cikli i dytë i studimeve (me kohë të plotë) 2018- 2019 

Vendim Nr. 12 datë 08/02/2019 i Bordit të Administrimit – UST mbi miratimin e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve që përjashtohen 50% nga tarifa e shkollimit për Vitin Akademik 2018-2019 

*VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore te studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë” .


Përjashtime nga tarifat e shkollimit Viti Akademik 2018 – 2019
Njoftim Përjashtimi nga tarifa Bachelor (me kohë të plotë) 2018- 2019 
Formular Përjashtimi Bachelor (me kohë të plotë) 2018- 2019 
Vendimi i Bordit të Administrimit Nr. 39 Datë 27/12/2018  i cili përfshin 3 listat e mëposhtme:

 • Lista e studentëve që përjashtohen
 • Lista e studentëve që duhet të plotësojnë dokumentacion shtesë
 • Lista e studentëve që nuk përjashtohen nga tarifa e shkollimit

Vendim Nr. 11 datë 08/02/2019 i Bordit të Administrimit – UST për miratimin e përjashtimit nga tarifat e shkollimit të studentëve që ndjekin program të Ciklit të Parë të studimeve për Vitin Akademik 2018-2019 

*VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 778, datë 26.12.2018 “Për miratimin e kufirit maksinal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve…” 

*VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 779, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një programet e ciklit të parë të studimeve që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”. 


Njoftimi për bursa Viti Akademik 2018 – 2019

Njoftim Aplikimi Bursë 2018- 2019 
Formular Aplikimi Bursë 2018 – 2019 

*VENDIMI I BORDIT TË ADMINISTRIMIT Nr. 38, datë 27.12.2018 “Mbi miratimin e bursave të studentëve të vitit të II dhe III, në Universitetin e Sporteve të Tiranës”. 

*VENDIMI I KËSHILLIT TË MINISTRAVE Nr. 784, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kritereve për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”. 
*Vendim i Bordit të Administrimit nr. 22 datë 04.07.2018,  mbi miratimin e tarifave të regjistrimit (kliko këtu.

*Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 14 datë 23.04.2018,  mbi rivendosjen në afat të vendimit për përjashtimin nga tarifa e shkollimit (kliko këtu

*Vendimi i Bordit të Administrimit nr. 45 datë 28.12.2017 mbi shqyrtimin dhe vleresimin e praktikave të përjashtimit nga tarifa e studimit për studentët që ndjekin program të ciklit të parë të studimeve për vitin akademik 2017-2018 është (kliko këtu. Shënim: Të gjithë studentët, të cilëve nuk është miratuar kërkesa për përjashtimin nga tarifa e studimit, duhet ta derdhin atë deri me datë 31.01.2018.

*Format kërkesa për mbrojtje mikroteze / teze në fakultetet e UST-së

*Programi i provimit të përgjithshëm përfundimtar (sistemi bachelor) për vitin akademik 2016-2017

 • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Temat për provimin përfundimtar Master Profesional, Viti II, FSHL

 • Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

*Sqarim për nivelet dhe testet e gjuhëve të huaja. Për më tepër klikoni këtu.

*Informacion mbi përdorimin e palestrave nga studentët. Për më tepër klikoni këtu.