NJOFTIM PËR SHPALLJE KONKURSI PËR DY POZICIONE PUNE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË REHABILITIMIT

Universiteti i Sporteve të Tiranës, bazuar në Ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e UST-së, si dhe në vendimin e Rektorit të UST-së, shpall kriteret për punësimin e 2 (dy) vëndeve të lira pune për personel akademik, pranë Departamentit të Kineziologjisë, Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit. Për më tepër klikoni këtu .