Njësitë kryesore

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

 • Departamenti i Edukimit dhe Shëndetit
 • Departamenti i Sporteve Kolektive
 • Departamenti i Sporteve Individuale

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

 • Departamenti i Aktivitetit Fizik, Rekreacionit dhe Turizmit
 • Departamenti i Menaxhimit të Sportit dhe Turizmit
 • Departamenti i Lëvizjes dhe Shëndetit

Fakulteti i Shkencave të Rehabilitimit

 • Departamenti i Shkencave Biomjeksore dhe Humane
 • Departamenti i Kineziologjisë
 • Departamenti i Rehabilitimit

Institutit i Kërkimit Shkencor të Sportit

 • Departamenti i Performancës Sportive
 • Departamenti i Aktivitetit Fizik dhe Shëndetit
 • Departamenti i Projekteve dhe Teknologjisë