Program Studimi - Master Shkencor

Programet e studimit të ciklit të dytë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në lidhje me shkencat sportive.

Programet e studimit në Universitetin e Sporteve të Tiranës kanë 120 kredite (ECTS) dhe kohëzgjatja e tyre është 2 (dy) vite akademike.

 

1.Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

Ofron 2 (një) program studimi në ciklin e dytë Master Shkencor:

Master Shkencor në Shkenca Sportive

Master Shkencor në Mësuesi në Edukimin Fizik e Shëndetësor

2.Fakulteti i Vepritarisë Fizike dhe Rekreacionit

Ofron 1 (një) program studimi në ciklin e dytë Master Shkencor:

Master Shkencor në Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti