Program studimi - Master Profesional

Programet e studimit të ciklit të dytë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në lidhje me shkencat sportive.

Programet e studimit - Master Profesional në Universitetin e Sporteve të Tiranës kanë 60 dhe 120 kredite (ECTS) dhe kohëzgjatja e tyre është 1 (një) vit akademik.

 

1.Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

Ofron 2 (dy) programe studimi në ciklin e dytë Master Profesional:

Master Profesional në Trainer i Përgatitjes Fizike

Master Profesional në Mësuesi në Edukimin Fizik e Shëndetësor në Arsimin Parauniversitar

2.Fakulteti i Vepritarisë Fizike dhe Rekreacionit

Ofron 2 (dy) programe studimi në ciklin e dytë Master Profesional:

Master Profesional në Menaxhim në Sport dhe Turizëm

Master Profesional në Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni – Trajner Fitnesi