Legjislacioni Ndërkombëtar

  • Konventa Universale për të Drejtën e Autorit dhe dy Protokollet shtesë të saj 
  • Konventa kundër diskriminimit në edukim Unesco Paris 1960 
  • Konventa për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë në Europë Lisbonë 1997