Legjislacioni Kombëtar

  • Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
  • Ligji 23-2018 Korniza Shqiptare e kualifikimeve, e përditësuar
  • Ligji 80-2015 - Ligji për arsimin e lartë
  • Ligji 10247-2010 Korniza Shqiptare e Kualifikimeve
  • Ligji 79-2017 Për Sportin, e përditësuar