Komisioni Institucional Zgjedhor

KIZ

 • Vendim Nr. 24 datë 03.11.2021 
 • Vendim Nr. 23 datë 03.11.2021 
 • Vendim Nr. 18 datë 06.05.2021 
 • Vendim Nr. 14 datë 14.04.2021 
 • Vendim Nr. 9 datë 02.04.2021 
 • Vendim Nr. 8 datë 02.04.2021 
 • Vendim Nr. 5 datë 02.03.2021 
 • Vendim Nr. 4 datë 02.03.2021 
 • Vendim Nr. 36 datë 07.12.2020 
 • Vendim Nr. 35 datë 07.12.2020 
 • Vendim Nr. 33 datë 14.09.2020 
 • Vendim Nr. 30 datë 08.09.2020 
 • Vendim Nr. 29 datë 03.09.2020 
 • Vendim Nr. 28 datë 03.09.2020 
 • Vendim Nr. 24 Datë 03.08.2020 
 • Kandidati Fitues Rektor 
 • Kandidatët Fitues Senati UST 
 • Fituesit FSHL 
 • Fituesit FVFR 
 • Fituesit IKSHS 
 • Aplikim për vëzhgues në zgjedhje 
 • Miratimi i listës 
 • Formular aplikimi për Rektor 
 • Formular aplikimi për Senatin  Akademik (staf) 
 • Formular aplikimi për Senatin  Akademik (student) 
 • Vendim Nr. 5 datë 06/05/2020 
 • Vendim Nr. 6 datë 06/05/2020 
 • Vendim Nr. 7 datë 08/05/2020 
 • Vendim Nr. 9 date 01.07.2020  “Per zhvillimin e procesit zgjedhor per autoritetet dhe organet drejtuese ne UST 

KVR

 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 

KZF e FSHR

 • Vendim Nr. 1 datë 11.12.2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 14.12.2020 
 • Vendim Nr. 3 datë 18.12.2020 
 • Vendim Nr. 5 datë 07.01.2021 

KZF e FVFR

 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi për Dekan 
 • Formular aplikimi për Drejtues të Njësisë Bazë 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020 

KZF e FSHL

 • Vendim Nr. 5 datë 04/10/2021 
 • Vendim Nr. 3 datë 13/03/2021 
 • Vendim Nr. 1 datë 09/03/2021 
 • Vendim Nr. 2 datë 09/03/2021 
 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi për Dekan 
 • Formular aplikimi për Drejtues të Njësisë Bazë 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020 

KZF e IKSHS

 • Vendim Nr. 8 datë 01/10/2021 
 • Miratimi i listës  
 • Formular aplikimi 
 • Vendim Nr. 1 datë 07/05/2020 
 • Vendim Nr. 2 datë 07/05/2020