Helpie FAQ

 • Janar 2021
  • Vendim Senati Nr.1, dt. 05.01.2021 Per miratimin e propozimit per detajimin e grandit 2021 
  • Vendim Senati Nr.2, dt. 05.01.2021 Per miratimin e propozimit per numrin e stafit akad-admin 2021 
  • Vendim Senati Nr.3, dt. 22.01.2021 Per miratimin e propozimit te objektivave ne UST per vitin 2021 
  • Vendim Senati Nr.4, dt. 22.01.2021 Per miratimin e propozimit te struktures organizative dhe analitike te UST, Klasifikimin e pages per vitin 2021 
  • Vendim Senati Nr.5, dt.22.01.2021 Per miratimin e Rregullores se veprimtarise se KPPA (e ndryshuar) 
  • Vendim Senati Nr.6, dt.22.01.2021 Per ngritjen e Komisionit te Perhershem te Sigurimit te Standardeve te Cilesise Botimeve dhe Projekteve Shkencore 
  • Vendim Senati Nr.7, dt.22.01.2021 Per kalimin e revistes shkencore te UST prane IKSHS 
  • Vendim Senati Nr.8, dt. 22.01.2021 Per miratimin e kritereve te pranimit Bachelor dhe Master ne FVFR, FSHL, FSHR 2022-2023 
  • Vendim Senati Nr.9, dt.22.01.2021 Per kohezgjatjen e studimeve per studentet e regjistruar ne nje program studimi para vitit akademik 2016-2017 
  • Vendim Senati Nr.10, dt.22.01.2021 Per miratimin e propozimit per regjistrin e parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim Senati Nr.11, dt.22.01.2021 Per propozimin per detajimin e te ardhurave per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim Senati Nr.12, dt.22.01.2021 Per ngritjen e Komisionit Ad-Hoc per shqyrtimin e shkeljes disiplinore ne FSHL (Misja, Kapedani, Kuvarati) 
 • Shkurt 2021
  • Vendim Senati Nr.13, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te IKSHS 
  • Vendim Senati Nr.14, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FSHL 
  • Vendim Senati Nr.15, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FSHR 
  • Vendim Senati Nr.16, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FVFR 
  • Vendim Senati Nr.17, date 10.2.2021 Per miratimin e TESTEVE PRAKTIKE FVFR 2020-2021 
  • Vendim Senati Nr.18, date 10.2.2021 Per miratimin e TESTEVE PRAKTIKE FSHL 2020-2021 
  • Vendim Senati Nr.19, date 10.02.2021 Per miratimin e kuotave te pranimit UST 2021-2022 
  • Vendim Senati Nr.20, date 10.2.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne strukturen e IKSHS 
  • Vendim Senati Nr.21, date 10.2.2021 Per ngritjen e Komis Ad-Hoc per shqyrtimin e perfundimit te mandatit anetare senati 
  • Vendim Senati Nr.22, date 17.02.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne strukturen mesimore 2020-2021 FVFR 
  • Vendim Senati Nr.23, date 17.02.2021 Per miratimin e marreveshjes se bashkepunimit UST-ULGJ 
  • Vendim Senati Nr.24, date 17.02.2021 Per miratimin e marreveshjes se bashkepunimit UST-O.T. ALB-ADV 
  • Vendim Senati Nr.25, date 17.02.2021 Per perfshirjen e profesionet Triner Fitnesi, ne profesionet e rregulluara 
  • Vendim Senati Nr.26, date 17.02.2021 Per perfundimin para kohe te mandatit te anetareve te senatit akademik B. Misja dhe K. Kapedani 
 • Mars 2021
  • Vendim Senati Nr.27, date 12.3.2021 Miratim ndryshimi ne vendimin nr.7 dt.28.1.2020 Mbi strukturen org e analit dhe klasif e pages per vitin 2021 ne UST 
  • Vendim Senati Nr.28, date 12.3.2021 Shtesa ne Vend.Sen. nr.27, dt.29.10.2020 Per miratimin e propozimit te tarifave te shkollimit per te dy ciklet e studimeve 
  • Vendim Senati Nr.29, date 12.3.2021 Per miratimin e percjelljes se dokument. te Dr. Aida Bendo prane KPPA 
  • Vendim Senati Nr.30, date 12.3.2021 Per miratimin e percjelljes se dokument. te Dr. Edmond Bicoku prane KPPA 
  • Vendim Senati Nr.31, date 12.3.2021 Mbi ndryshim ne Vendimin nr.6, dt.21.01.2021 te Sen.per ngritjen e Komis.Perh.Sig.Ciles..Bot. dhe Projekt 
  • Vendim Senati Nr.32, date 12.3.2021 Per miratimin e palnit te masave per zabtimin e rekomand te Vendimit te Autor.Konkur. nr.706, date 10.9.2020 
  • Vendim Senati Nr.33, date 12.3.2021 Per ngritjen e Komis Ad-Hoc per shqyrtimin e shkeljes disiplinore te F. Canaj 
  • Vendim Senati Nr.34, dt.25.3.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Univ. Fan.S.Noli Korce 
  • Vendim Senati Nr.35, dt.25.3.2021 Per miratimin e shteses ne page per funksionin e zvdrejt. 
  • Vendim Senati Nr.36, dt.25.3.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne V.Sen.10, dt.22.01.2021 (Regj.Parassh.Prok.Publ. 2021) 
  • Vendim Senati Nr.37, dt.25.3.2021 Per nje shtese ne V.Sen.14, dt.01.2.2021 Per miratimin e veprimtarise k-shk te FSHL 
  • Vendim Senati Nr.38, dt.30.3.2021 Per miratimin e Rregullores se UST 
  • Vendim Senati Nr.39, dt.30.3.2021 Per ndryshime ne V.Sen.Q.51, dt.10.12.2020 Per afatin e paraqitjes se draftit per Planin Strategjik te UST 
  • Vendim Senati Nr.40, dt.30.3.2021 Per nje ndryshim ne V.Sen.25, dt.17.5.2019 Ndryshim Udheheqes Projekti (Dh. Skenderi —- K. Vrenjo) 
  • Vendim Senati Nr.41, dt.30.3.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Akademin e Shkencave te Shqiperise 
 • Prill 2021
  • Vendim Senati Nr.42, date 19.04.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne emertimin e departamenteve te IKSHS 
  • Vendim Senati Nr.43, date 19.04.2021 Per ndryshime ne strukturen organizative dhe analitike te UST 
  • Vendim Senati Nr.44, date 19.04.2021 Per miratimin e Planit Strategjik te UST 2021-2026 
  • Vendim Senati Nr.45, date 19.04.2021 Per miratimin e Paketes KPPA 
  • Vendim Senati Nr.46, date 19.04.2021 Per miratimin e paketes rregullative dhe instrumenteve per sigurimin e cilesise 
  • Vendim Senati Nr.47, date 19.04.2021 Per miratimin e Strategjise se Kerkimit Shkencor ne UST 
  • Vendim Senati Nr.48, date 19.04.2021 Per miratimin e Rregulloreve te FVFR dhe Departamenteve 
  • Vendim Senati Nr.49, date 19.04.2021 Per miratimin e Rregulloreve te FSHR dhe Departamenteve 
  • Vendim Senati Nr.50, date 19.04.2021 Per miratimin e rregulloreve te IKSHS dhe Departamenteve 
  • Vendim Senati Nr.52, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Komisionit te Kurrikulave dhe Njesise se Kurrikulave 
  • Vendim Senati Nr.53, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Keshillit Studentor 
  • Vendim Senati Nr.54, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se Bibliotekes 
  • Vendim Senati Nr.55, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se sekretarise mesimore (DISR) 
  • Vendim Senati Nr.56, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se provimeve 
  • Vendim Senati Nr.57, date 19.04.2021 Per miratimin e rregullores se transferimit te studimeve 
  • Vendim Senati Nr.58, date 19.04.2021 Per pezullimin e V.S.A. nr.23, dt.17.05.2019 per mbeshtetjen fin. per pjes. ne konferenca brenda dhe jashte vendit 
  • Vendim Senati Nr.59, date 23.04.2021 Rregullorja e FSHL dhe Departamenteve 
  • Vendim Senati Nr.60, date 23.04.2021 Rregulloret e programeve te studimit te FVFR 
  • Vendim Senati Nr.61, date 23.04.2021 Rregullorja e programit te studimit te FSHR 
  • Vendim Senati Nr.62, date 23.04.2021 Rregulloret e programeve te studimit te FSHL 
  • Vendim Senati Nr.63, date 23.04.2021 Rregullorja e Praktikes Mesimore dhe Pedagogjike final 
  • Vendim Senati Nr.64, date 23.04.2021 Ndryshimet ne Rregulloren e Zgjedhjeve te UST 
  • Vendim Senati Nr.65, date 23.04.2021 Per miratimin e Rreg. se punesimit te personelit akad. / ndih. akademik me karakter administrativ ne UST 
  • Vendim Senati Nr.66, date 23.04.2021 Per miratimin e Rregullores se Rekrutimit te personelit administrativ 
  • Vendim Senati Nr.67, date 23.04.2021 Per miratimin e Rregullores se Administrates se UST 
  • Vendim Senati Nr.68, date 23.04.2021 Per ngritjen e Komisionit te Mbarevajtjes se Veprimtarise dhe Marredheniet me Studentet 
  • Vendim Senati Nr.69, date 23.04.2021 Per ngritjen e Komisionitn te Kurrikulave 
  • Vendim Senati Nr.70, date 23.04.2021 Hapja e thirrjes per kandidim ne Komis. Sig.Stand.Cilesise.Bot. dhe Projekteve dhe Komis. Mbarevajtjes veprimt.Stud. 
  • Vendim Senati Nr.71, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe UNIV A.MOISIU DURRES 
  • Vendim Senati Nr.72, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe ISHP (Inst. Shend.Publ) 
  • Vendim Senati Nr.73, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi GLS-IFDA me UST 
  • Vendim Senati Nr.74, date 23.04.2021 Marreveshje bpunimi midis UST dhe SPITALI I TRAUMES 
  • Vendim Senati Nr.75, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.7, dt. 28.09.2020 Platforma e Fushave te Kerkimit Shkencor ne UST 
  • Vendim Senati Nr.76, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.19, dt. 10.02.2021 Per kuotat e pranimit per vitin akademik 2021-2022 
  • Vendim Senati Nr.77, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.59 dt. 15.12.2021 Per dokumentacionin e doktoratures ne FVFR 
  • Vendim Senati Nr.78, date 29.04.2021 Per ndryshime ne V.S.A. nr.58 dt. 15.12.2021 Per dokumentacionin e doktoratures ne FSHL 
  • Vendim Senati Nr.79, date 29.04.2021 Per shtyrjen e afatit te aplikimit per anetaresimin ne Komisionet e Perhershme te Senatit ne UST 
 • Maj 2021
  • Vendim Senati Nr.80, datë 07.05.2021 Shfuqizim i V.S.A. nr.69, dt 23.04.2021 dhe ngritjen e Komisionit te Kurrikulave 
  • Vendim Senati Nr.81, datë 07.05.2021 Ngritja e Komis. Sig.Stand.Ciles.,Botimeve dhe Projekteve 
  • Vendim Senati Nr.82, datë 07.05.2021 Për ngritjen e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët
  • Vendim Senati Nr.83, datë 10.05.2021 Per miratimin e Planit te Buxhetit 2021 per UST 
  • Vendim Senati Nr.84, datë 10.05.2021 Per miratimin e Regjistrit te Parashikimeve te Prokurimeve Publike 2021 ne UST 
  • Vendim Senati Nr.85, datë 14.05.2021 Rregullorja e Komisionit te Mbarevajtj Veprimt.Marredhen me Studentet 
  • Vendim Senati Nr.86, datë 14.05.2021 Ngritja e Komisionit te Kurrikulave (perberja) 
  • Vendim Senati Nr.87, datë 14.05.2021 Per percjelljen e dokument. Dr. Enkeleda LLeshi ne KPPA 
  • Vendim Senati Nr.88, datë 17.05.2021 Per ndryshime ne strukturen organizative e analitike te UST 
  • Vendim Senati Nr.89, datë 17.05.2021 Per proceduren e Dr. Qamil Dika ne KPPA 
  • Vendim Senati Nr.90, datë 17.05.2021 Per disa ndryshime ne strukturen mesimore FSHL+ FVFR per v.ak. 020-2021 
  • Vendim Senati Nr.91, datë 19.05.2021 Per miratimin e Rregullores se Komisionit te Kurrikulave (pas ngritjes se Komisionit) 
  • Vendim Senati Nr.92, datë 19.05.2021 Per miratimin e Rregullores se Komisionit te Sigur.Stand.Cilesise, Botimeve dhe Projekteve 
  • Vendim Senati Nr.93, datë 19.05.2021 Per ngritjen e NJBSG ne UST 
  • Vendim Senati Nr.94, datë 28.05.2021 Per miratimin e modelit ten certifikatave te projektit TEAVET 
  • Vendim Senati Nr.95, datë 28.05.2021 Per miratimin e formatit dhe permbajtjes se certifikates se Udherrefyesit Turistik te Specialitetit te Vecante 
  • Vendim Senati Nr.96, datë 28.05.2021 Per miratimin e zhvillimit te programeve outdoor ne FVFR 
 • Qershor 2021
  • Vendim Senati Nr.97, datë 07.06.2021 Per miratimin e propozimit te pagesave te anetareve dhe sekretareve te Komis.Perhershem, anetareve te NJSBC 
  • Vendim Senati Nr.98, datë 07.06.2021 Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Federaten Shqiptare te Gjimnastikes 
  • Vendim Senati Nr.99, datë 11.06.2021 Per miratimin e propozimit per tarifen per pagesen e cdo procedure per anetaret e komisioneve zgjedhore
  • Vendim Senati Nr.100, datë 11.06.2021 Per miratimin e propozimit per tarifat e sherbimeve ne UST 
  • Vendim Senati Nr.101, datë 11.06.2021 Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Federaten Shqiptare te Boxit 
  • Vendim Senati Nr.102, datë 11.06.2021Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Federaten Shqiptare te Teqball-it 
  • Vendim Senati Nr.103, datë 11.06.2021Per miratimin e riorganizimit te bordit editorial te revistes promovuese fokus UST 
  • Vendim Senati Nr.104, datë 18.06.2021Per miratimin e permbajtjes dhe formes se diplomave dhe suplementeve te FSHL 
  • Vendim Senati Nr.105, datë 18.06.2021Per miratimin e permbajtjes dhe formes se diplomave dhe suplementeve te FVFR 
  • Vendim Senati Nr.106, datë 18.06.2021Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Qendres Spitalore Universitare Nene Tereza 
  • Vendim Senati Nr.107, datë 18.06.2021Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Kolegjin HEIMERER 
  • Vendim Senati Nr.108, datë 18.06.2021Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Federaten Shqiptare te Mundjes 
 • Korrik 2021
  • Vendim Senati Nr.109, datë 22.07.2021 Për miratimin e riorganizimit dhe riemertimit te njesive baze te FSHL 
  • Vendim Senati Nr.110, datë 22.07.2021 Për miratimin e riorganizimit dhe riemertimit te njesive baze te FVFR 
  • Vendim Senati Nr.111, datë 30.07.2021 Për miratimin e ndryshimeve ne Statutin e UST 
  • Vendim Senati Nr.112, datë 30.07.2021 Për nisjen e procedures per nderprerjen e marredhenieve te punes F.Canaj 
  • Vendim Senati Nr.113, datë 30.07.2021 Për miratimin e propozimit te tarifave te regjistrimit dhe tarifave te shkollimit Cikli I-re dhe II-te ne UST 
  • Vendim Senati Nr.114, datë 30.07.2021 Për miratimin e propozimit te programit buxhetor af.mesem per 2022-2024 ne UST 
 • Shtator 2021
  • Vendim Senati Nr.115, datë 13.09.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin e Edukimit Fizik – Budapest 
  • Vendim Senati Nr.116, datë 30.09.2021 Per miratimin e propozimit te regjistrit te parashikimeve te prokurimeve publike, te ndryshuar, per 2021 ne UST 
  • Vendim Senati Nr.117, datë 30.09.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin e Edukimit Fizik – Budapest 
  • Vendim Senati Nr.118, datë 30.09.2021 Per miratimin kuotave te paplotesuara ne bachelor FSHL dhe FVFR per vitin akademik 2021-2022 
 • Tetor 2021
  • Vendim Senati Nr.119, datë 14.10.2021 Per ndryshim ne Vend. nr.11 date 10.02.2020 Per miratimin e krit. te pran.per vitin 2021-2022 FSHL-FVFR-FSHR dhe shtyrjen e afatit per kriterin e gjuhes se huaj 
  • Vendim Senati Nr.120, datë 14.10.2021 Per miratimin e rregullores se Njesise Pergjegj. per Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e sinjalizuesve per hetimin administrativ dhe ruajtjen e konfidenc.
  • Vendim Senati Nr.121, datë 14.10.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin  Zoja e Keshillit te Mire 
  • Vendim Senati Nr.122, datë 14.10.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Shoqerine Magi Euregio 
  • Vendim Senati Nr.123, datë 22.10.2021 Per miratimin e rialokimit te kuotave te paplotesuara ne Bachelor ne FSHR per v.akad. 2021-2022 
  • Vendim Senati Nr.124, datë 29.10.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne strukturen organike dhe analitike te UST 
  • Vendim Senati Nr.125, datë 29.10.2021 Per miratimin e nje shtese ne Vend. 65, dt.23.04.2021 Per mirat. e Rreg. se rekrutimit te personelit akad dhe ndih/akad 
  • Vendim Senati Nr.126, datë 29.10.2021 Per ndryshim te kritereve te kalimit ne vitin mesimor pasardhes ne FSHL 
 • Nëntor 2021
  • Vendim Senati Nr.127, datë 10.11.2021 Per miratimin e rialokimit te kuotave per ciklin e dyte ne FVFR dhe FSHL 
  • Vendim Senati Nr.128, datë 18.11.2021 Per percaktimin e fushave te studimit Doktoratura FSHL 
  • Vendim Senati Nr.129, datë 18.11.2021 Per percaktimin e fushave te studimit Doktoratura FVFR 
  • Vendim Senati Nr.130, datë 24.11.2021 Per riorganizimin e programit te studimit nga M. Profesional ne Master Shkencor prane FSHL 
  • Vendim Senati Nr.131, datë 24.11.2021 Per disa ndryshime nen strukturen organizative dhe analitike te UST 
  • Vendim Senati Nr.132, datë 24.11.2021 Per propozimin e pageses se oreve suplementare te stafit akademik per vitin akademik 2020-2021 
  • Vendim Senati Nr.133, datë 24.11.2021 Per pagesen e anetareve te jurive te mbrojtjes se titujve akademike 
  • Vendim Senati Nr.134, datë 24.11.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitwetin e Romes FORO ITALICO 
  • Vendim Senati Nr.135, datë 24.11.2021 Per anetaresimin e UST prane AUF 
  • Vendim Senati Nr.136, datë 24.11.2021 Per pranimin e doreheqjes se Z. Surven Metolli nga KIZ i UST 
  • Vendim Senati Nr.137, datë 24.11.2021 Per pushimin e procedures per fitimin e titullit profesor u asociuar Qamil Dika 
  • Vendim Senati Nr.138, datë 24.11.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne Statutin e UST 
 • Dhjetor 2021
  • Vendim Senati Nr.139, datë 02.12.2021 Per miratimin e memorandumit te mirekuptimit me Universitetin Shteteror te Michiganit 
  • Vendim Senati Nr.140, datë 20.12.2021 Per miratimin e Raportit Vjetor te UST per 2021 
  • Vendim Senati Nr.141, datë 20.12.2021 Per miratimin e shpenzimeve per organizimin e Konf.se Perbashket me Fak.Eduk,Fizik te Prishtines 
  • Vendim Senati Nr.142, datë 20.12.2021 Per miratimin e percjelljes se dosjes Klotilda vrenjo prane KPPA (per titullin Profesor i Asociuar) 
  • Vendim Senati Nr.143, datë 20.12.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Organizaten World Vision 
  • Vendim Senati Nr.144, datë 20.12.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Univ.Kombetar Kapodistrian te Athines 
  • Vendim Senati Nr.145, datë 20.12.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin e prishtines Hasan Prishtina 
  • Vendim Senati Nr.146, datë 20.12.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Special Olympics 
  • Vendim Senati Nr.147, datë 20.12.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan per Zhvillim 
  • Vendim Senati Nr.148, datë 21.12.2021 Per hapjen e procesit per asplikim te kandidateve per anetare perfaqesues te UST ne B.Ad. 
  • Vendim Senati Nr.149, datë 28.12.2021 Per miratimin e memorandumit te mirekuptimit per aplikimin e projektit alumnia 
  • Vendim Senati Nr.150, datë 28.12.2021 Per miratimin e Rregullores oer hetimin administr. te kerkeses se sinjalizuesit per mbrojtjen ngas hakmarrja ne UST