Vendimet e bordit 2021

Nëntor 2021

Vendim 48 Datë 24.11.2021 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike Vendim 49 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve suplementare Vendim 50 Datë 24.11.2021 Për pagesën e orëve jashtë orarit zyrtar të punës Vendim 51 Datë 24.11.2021 Për anëtarësimin e UST pranë AUF dhe pagesën e regjistrimit Vendim 52 Datë 24.11.2021 Për miratimin paraprak …

Nëntor 2021 Read More »

Dhjetor 2021

Vendim 55 Datë 20.12.2021 Per miratimin e raportit vjetor per v. 2020-2021  Vendim 56 Datë 20.12.2021 Per miratimin e shpenzimeve te Konferences  Vendim 57 Datë 20.12.2021 Per miratimin e bursave dhe perjashtim tarife per ciklin e pare  Vendim 58 Datë 20.12.2021 Miratimi i stud, mesatrare mbi 6 qe reduktohet tarifa per ciklin e pare  Vendim …

Dhjetor 2021 Read More »

Janar 2021

Vendim 1 Datë 05.01.2021 Per detajimin e grandit te mesimdhenies v.2021  Vendim 2 Datë 05.01.2021 Per miratimin e nr. stafit akademik,ndihmes akade. administrativ me kohe te plote dhe te pjesshme  Vendim 3 Datë 18.01.2021 Miratim i studenteve mesatare mbi 6 perfitojne gjysem tarife cikli pare  Vendim 4 Datë 18.01.2021 Miratim listes stud. cikli II studimeve …

Janar 2021 Read More »

Mars 2021

Vendim 11 Datë 18.03.2021 Ndryshime dhe shtesa ne V.10,dt 28.01.2021 per strukturen  Vendim 12 Datë 18.03.2021 Ndryshim ne V. 5 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e bursave per ciklin e pare  Vendim 13 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.4 dt.18.01.2021 Mbi miratimin e stud.perja.50% nga tarifa per ciklin e dyte  Vendim 14 Datë 18.03.2021 Shtesa ne V.44 dt.02.11.20220 …

Mars 2021 Read More »

Prill 2021

Vendim 19 Datë 22.04.2021 Shtesa dhe ndryshime ne vendimin e miratimit te struktures  Vendim 20 Datë 22.04.2021 Për miratimin e ndryshimeve në emërtimin e departamenteve të IKSHS  Vendim 21 Datë 22.04.2021 Për miratimin e kritereve për hapje proçedurash për specialist juridik  Vendim 22 Datë 22.04.2021 Për miratimin e tarifës për kredit nga Qendra e Traj. …

Prill 2021 Read More »

Maj 2021

Vendim 27 Datë 21.05.2021 Miratimi Rreg. rekrutimit personelit adminis  Vendim 28 Datë 21.05.2021 Miratim i Planit te Buxhetit v. 2021 ne UST  Vendim 29 Datë 21.05.2021 Miratimi i RPPP te ndryshuar v. 2021 ne UST  Vendim 30 Datë 21.05.2021 Miratim i ndryshimeve ne strukturen organizative UST  Vendim 31 Datë 21.05.2021 Miratimi i Planit Strategjik ne …

Maj 2021 Read More »

Qershor 2021

Vendim 33 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pagesave te komisioneve te perhershme, anet. NJSBC  Vendim 34 Datë 23.06.2021 Per miratimin e pageses se komisioneve zgjedhore per zgjedhje te pjesshme  Vendim 35 Datë 23.06.2021 Per miratimin e tarifave te  sherbimeve ne UST 

Korrik 2021

Vendim 36 Datë 30.07.2021 Miratim i tarifave regjistrim konkurs, fitues, dhe tarifa shkollimi dy ciklet  Vendim 37 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FSHL  Vendim 38 Datë 30.07.2021 Miratimi paraprak i ndryshimeve në Statutin e UST  Vendim 39 Datë 30.07.2021 Miratim i ndryshimeve ne emertimin e departamenteve ne FVFR  Vendim 40 …

Korrik 2021 Read More »

Gusht 2021

Vendim 42 Datë 24.08.2021 Miratimi i programit buxhetor afatmesëm 2022-2024  Vendim 43 Datë 24.08.2021 Miratimi i pagesës shpërndarjen e të ardhurave për Qendrën e Trainimit të Vazhduar 

Tetor 2021

Vendim 46 Datë 29.10.2021 Miratim i ndryshimeve në strukturë  Vendim 47 Datë 29.10.2021 Miratimi i dok për përfitim burse ose përjashtim tarife cikli I-rë dhe përjashtim 50% cikli II