Vendim senati 2021

Shtator 2021

Vendim Senati Nr.115, datë 13.09.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin e Edukimit Fizik – Budapest  Vendim Senati Nr.116, datë 30.09.2021 Per miratimin e propozimit te regjistrit te parashikimeve te prokurimeve publike, te ndryshuar, per 2021 ne UST  Vendim Senati Nr.117, datë 30.09.2021 Per miratimin e marreveshjes se b.punimit me Universitetin e Edukimit …

Shtator 2021 Read More »

Tetor 2021

Vendim Senati Nr.119, datë 14.10.2021 Per ndryshim ne Vend. nr.11 date 10.02.2020 Per miratimin e krit. te pran.per vitin 2021-2022 FSHL-FVFR-FSHR dhe shtyrjen e afatit per kriterin e gjuhes se huaj  Vendim Senati Nr.120, datë 14.10.2021 Per miratimin e rregullores se Njesise Pergjegj. per Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e sinjalizuesve per hetimin administrativ dhe ruajtjen e …

Tetor 2021 Read More »

Nëntor 2021

Vendim Senati Nr.127, datë 10.11.2021 Per miratimin e rialokimit te kuotave per ciklin e dyte ne FVFR dhe FSHL  Vendim Senati Nr.128, datë 18.11.2021 Per percaktimin e fushave te studimit Doktoratura FSHL  Vendim Senati Nr.129, datë 18.11.2021 Per percaktimin e fushave te studimit Doktoratura FVFR  Vendim Senati Nr.130, datë 24.11.2021 Per riorganizimin e programit te studimit nga M. …

Nëntor 2021 Read More »

Dhjetor 2021

Vendim Senati Nr.139, datë 02.12.2021 Per miratimin e memorandumit te mirekuptimit me Universitetin Shteteror te Michiganit  Vendim Senati Nr.140, datë 20.12.2021 Per miratimin e Raportit Vjetor te UST per 2021  Vendim Senati Nr.141, datë 20.12.2021 Per miratimin e shpenzimeve per organizimin e Konf.se Perbashket me Fak.Eduk,Fizik te Prishtines  Vendim Senati Nr.142, datë 20.12.2021 Per miratimin …

Dhjetor 2021 Read More »

Qershor 2021

Vendim Senati Nr.97, datë 07.06.2021 Per miratimin e propozimit te pagesave te anetareve dhe sekretareve te Komis.Perhershem, anetareve te NJSBC  Vendim Senati Nr.98, datë 07.06.2021 Per miratimin e marreveshjes se bpunimit me Federaten Shqiptare te Gjimnastikes  Vendim Senati Nr.99, datë 11.06.2021 Per miratimin e propozimit per tarifen per pagesen e cdo procedure per anetaret e …

Qershor 2021 Read More »

Korrik 2021

Vendim Senati Nr.109, datë 22.07.2021 Për miratimin e riorganizimit dhe riemertimit te njesive baze te FSHL  Vendim Senati Nr.110, datë 22.07.2021 Për miratimin e riorganizimit dhe riemertimit te njesive baze te FVFR  Vendim Senati Nr.111, datë 30.07.2021 Për miratimin e ndryshimeve ne Statutin e UST  Vendim Senati Nr.112, datë 30.07.2021 Për nisjen e procedures per …

Korrik 2021 Read More »

Prill 2021

Vendim Senati Nr.42, date 19.04.2021 Per miratimin e ndryshimeve ne emertimin e departamenteve te IKSHS  Vendim Senati Nr.43, date 19.04.2021 Per ndryshime ne strukturen organizative dhe analitike te UST  Vendim Senati Nr.44, date 19.04.2021 Per miratimin e Planit Strategjik te UST 2021-2026  Vendim Senati Nr.45, date 19.04.2021 Per miratimin e Paketes KPPA  Vendim Senati Nr.46, …

Prill 2021 Read More »

Maj 2021

Vendim Senati Nr.80, datë 07.05.2021 Shfuqizim i V.S.A. nr.69, dt 23.04.2021 dhe ngritjen e Komisionit te Kurrikulave  Vendim Senati Nr.81, datë 07.05.2021 Ngritja e Komis. Sig.Stand.Ciles.,Botimeve dhe Projekteve  Vendim Senati Nr.82, datë 07.05.2021 Për ngritjen e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët Vendim Senati Nr.83, datë 10.05.2021 Per miratimin e Planit te …

Maj 2021 Read More »

Mars 2021

Vendim Senati Nr.27, date 12.3.2021 Miratim ndryshimi ne vendimin nr.7 dt.28.1.2020 Mbi strukturen org e analit dhe klasif e pages per vitin 2021 ne UST  Vendim Senati Nr.28, date 12.3.2021 Shtesa ne Vend.Sen. nr.27, dt.29.10.2020 Per miratimin e propozimit te tarifave te shkollimit per te dy ciklet e studimeve  Vendim Senati Nr.29, date 12.3.2021 Per …

Mars 2021 Read More »

Shkurt 2021

Vendim Senati Nr.13, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te IKSHS  Vendim Senati Nr.14, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FSHL  Vendim Senati Nr.15, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FSHR  Vendim Senati Nr.16, dt.01.02.2021 Per miratimin e Veprimt. akademike e kerkim-shkenc te FVFR  Vendim Senati Nr.17, …

Shkurt 2021 Read More »