vendim bordi 2019

Dhjetor 2019

Vendimi 36 Datë 02.12.2019 (Zgjedhja e kryetarit të BA)  Vendimi 37 Datë 02.12.2019 (Miratim në ndryshimet e detajimit art. 602.8)  Vendimi 38 Datë 02.12.2019 (Për disa ndryshime në kategorinë si personel akademik)  Vendimi 39 Datë 02.12.2019 (Miratim i tarifave për rregjistrim në konferencë shkencore ICSS 2019)  Vendimi 40 Datë 23.12.2019 (Mbi miratimin e raportit vjetor …

Dhjetor 2019 Read More »

Tetor 2019

Vendimi 32 Datë 21.10.2019 (Mbi miratim në ndryshime në art. 602.8)  Vendimi 33 Datë 21.10.2019 (Mbi miratimin e shtesave në detajimin e të ardhurave)  Vendimi 34 Datë 21.10.2019 (Miratim i tarifave për aplikim dhe regjistrim për Certifikimin e Udhërrëfyesit turistik)  Vendimi 35 Datë 21.10.2019 (Miratimi i Rregullores Financiare) 

Gusht 2019

Vendimi 30 Datë 29.08.2019 (Mbi pagesën e orëve suplementare për vitin 2018-2019)  Vendimi 31 Datë 29.08.2019 (Mbi dhënien me qera të bar fast-food në ambjentet e UST) 

Korrik 2019

Vendimi 23 Datë 18.07.2019 (Shtesa në miratimin e përjashtimit nga tarifa e studimit Cikli I i studimeve)  Vendimi 24 Datë 18.07.2019 (Miratim për shtesa në detajimin e të ardhurave Viti 2019 UST)  Vendimi 25 Datë 18.07.2019 (Ndryshimi i tarifave Cikli II M.Shkencor për të 2 fakultetet)  Vendimi 26 Datë 18.07.2019 (Tarifat për regjistrim për konkurs, …

Korrik 2019 Read More »

Maj 2019

Vendimi 22 Datë. 28.05.2019 (Mbi miratimin e tarifave) 

Prill 2019

Vendimi 20 Datë 19.04.2019 (Shtesa në detajimin e grandit)  Vendimi 21 Datë 19.04.2019 (Shtesa në vendimin nr.12 datë 8.2.2019 Mbi miratimin e studentëve C.II që përjashtohen 50 % nga tarifa) 

Janar 2019

Vendimi 1 Datë 11,01.2019 (Objektivat per vitin 2019)  Vendimi 2 Datë 11.01.2019 (Konfirmimi i strukturës 2019)  Vendimi 3 Datë 11.01.2019 (Detajimi i grandit)  Vendimi 4 Datë 11.01.2019 (Ndryshimi i tarifave – Cikli i parë i studimeve)  Vendimi 5 Datë 11.01.2019 (Miratimi i bursave ekselente)  Vendimi 6 Datë 11.01.2019 (Pagesa e anëtarëve të senatit)  Vendimi 7 …

Janar 2019 Read More »

Shkurt 2019

Vendimi 8 Datë 04.02.2019 (Dokumentacioni për bursat dhe përjashtim nga tarifat e studentëve)  Vendimi 9 Datë 04.02.2019 (Mbi shtesa në bursat e studentëve ekselentë)  Vendimi 10 Datë 04.02.2019 (Miratimi i listes e st. mesatare 9-10 qe perjashtohen nga tarifa)  Vendimi 11 Datë 08.02.2019 (Përjashtim nga tarifa e shkollimit për studentët e ciklit të parë të …

Shkurt 2019 Read More »

Mars 2019

Vendimi 13 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin e Grandit 2019)  Vendimi 14 Datë 01.03.2019 (Shtesë në detajimin art. 602.8)  Vendimi 15 Datë 01.03.2019 (Detajimi i të ardhurave)  Vendimi 16 Datë 01.03.2019 (Bursat e studentëve të Vitit II dhe Vitit III për Vitin Akademik 2018-2019)  Vendimi 17 Datë 01.03.2019 (Përjashtim nga tarifa e studimit për studentët …

Mars 2019 Read More »