Arkiva: FAQs

Nentor 2023

Vendim Nr. 74 datë 20.11.2023 Miratimin e Detajimit të Grandit shtesë të mësimdhënies për vitin 2023 në UST Vendim Nr. 75 datë 20.11.2023 Për miratimin e shtesave në RPP nga buxheti dhe të ardhurat për vitin 2023 në UST  Vendim Nr.76 datë 20.11.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST-së ,me …

Nentor 2023 Read More »

Nentor 2023

Vendim Senati Nr. 115 dt. 14.11.2023 – “Për ndjekjen e studimeve me Plan Individual për Studentin e Ciklit të Parë Bachelor Z. Gersi Troka, Sportist i Nivelit të Lartë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes.” Vendim Senati Nr. 116 dt. 14.11.2023 – “Për mënyrën e kompozimit, kriteret e përzgjedhjes dhe hapjen e thirrjes për vetëkandidim …

Nentor 2023 Read More »

Tetor 2023

Vendim Nr. 68 datë 17.10.2023 Mbi një ndryshim dhe shtesë në Vendimin e Bordit të Administrimit me Nr. 35 datë 21.10.2019 “Mbi miratimin e rregullores financiare dhe e shpërndarjes së të ardhurave të UST” dhe miratimin e trajtimit financiar të stafit administrativ të angazhuar në mbarëvajtjen e Qendrës së Trajnimit të Vazhduar dhe realizimin e …

Tetor 2023 Read More »

Tetor 2023

Vendim Senati Nr. 101 datë 03.10.2023 Për autorizimin e firmosjes së marrëveshjes për program të përbashkët studimi me universitetin “G. D’ANNUNZIO” të Kietit (Chieti) ITALI Vendim Senati Nr. 102 datë 05.10.2023 Për miratimin e procedurave dhe tarifave të konfirmimeve të dokumentacionit të lëshuar nga UST Vendim Senati Nr. 103 datë 05.10.2023 Për pjesëmarrjen e UST …

Tetor 2023 Read More »

Gusht 2023

Vendim Senati Nr. 90 datë 25.08.2023

Shtator 2023

Vendim Nr.58 datë 21.09.2023 Për mënyrën e kryerjes së pagesës së tarifave në emër të Universiteti të Sporteve të Tiranës Vendim Nr.59 datë 21.09.2023 Për një Korrigjim në Vendimin Nr.48 datë 30.06.2023 Për Miratimin e pagave të Punonjësve ndihmës Akademik me karakter Administrativ dhe Administrativ në UST Vendim Nr. 60 datë 21.09.2023 Për nje shtesë …

Shtator 2023 Read More »

Shtator 2023

Vendim Senati Nr. 91 datë 14.09.2023 Për miratimin e kuotave të paplotësuara në programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor në FSHL, FVFR dhe FSHR për Vitin Akademik 2023-2024 Vendim Senati Nr. 92 datë 18.09.2023 Për miratimin e shtesës në buxhetin e vitit 2023 të UST, me burim financimi të ardhurat e veta Vendim …

Shtator 2023 Read More »

Gusht 2023

Vendim Nr. 55 datë 07.08.2023 Për Miratimin e disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike në UST Vendim Nr. 56 datë 07.08.2023 Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm për vitin 2024 -2026 për UST  Vendim Nr. 57 datë 07.08.2023 Për pezullimin e pjesshëm të zbatimit të vendimit të Bordit të Administrimit Nr.31 datë 30.06.2023, Për …

Gusht 2023 Read More »

Korrik 2023

Vendim Nr. 49 datë 04.7.2023 Për një shtesë në Vendimin Nr. 48 datë 30.06.2023 Për miratimin e pagave të punonjësve ndihmës akademik me karakter administrativ dhe administrativ në UST  Vendim Nr. 50 datë 19.07.2023 Për zgjedhjen e Sekretarit Teknit të BA në UST Vendim Nr. 51 datë 19.07.2023 Për një ndryshim të vendimit Nr. 33 …

Korrik 2023 Read More »

Korrik 2023

Vendim Senati Nr. 77 datë 14.07.2023 Për reduktimin e tarifës së shkollimit, për ciklin e tretë të studimeve doktoratë në UST Vendim Senati Nr. 78 datë 14.07.2023 Për disa ndryshime në strukturën organizative dhe analitike të UST Vendim Senati Nr. 79 datë 14.07.2023 Për miratimin e kontrollit të testit fizik specifikë për perballimin fizikisht të …

Korrik 2023 Read More »