Transparency Program


Rreth autoritetit

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun


Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota


E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP


Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë
mbi UST

 • Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
 • Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
 • Donacione, sponsorizime
 • Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.


Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të
UST

 • Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)
 • Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik
 • Regjistri i realizimeve të prokurimit publik
 • Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme


Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat
konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

  • tarifat përkatëse (nëse ka)
  • formular aplikimi
  • afati kohor
  • procedurë ankimimi
  • standardet për cilësinë e shërbimit

Shënim: Lëshim dokumentacioni/Leje/Licenca/Autorizime etje.


Shërbimet që ofrohen nga UST

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur
me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore,
politikave publike apo në lidhje me ushtrimin
e funksioneve të UST

 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)


Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format
e dokumenteve

 • Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)


Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat    dhe përgjigjet


Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga UST

 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.

Shënim: AP vlerëson publikimin duke patur parasysh kërkesat që merr më shpesh.


Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe
ato që gjykohen të dobishme për publikim nga UST

Bazuar ne nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Universiteti i Sporteve të Tiranës (në vijim “UST”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). UST duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për tu bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të UST. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit UST duhet të vlerësojë nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit të UST.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për tu bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, UST duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.