Teavet

Në kuadër të Projektit TEAVET për të fasilituar edukimin e vazhduar në UST është krijuar Qendra e Trainimeve dhe Formimit të Vazhduar si njësi strukturale pranë Rektoratit të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për të mbështetur proçesin trainues dhe formues të Qendrës, UST-ja ka vënë në dispozicion një ambjent të dedikuar i cili është pajisur me të gjitha mjetet didaktike e teknologjike për të plotësuar funksionin për të cilin është ngritur.

Në kuader të projektit TEAVET, në UST u zhvillua trajnimi pilot i modulit “Mësimdhënia dhe mësimnxënia me bazë projektin” – 23 maj 2019