Qendra e Trainimeve dhe Formimit të Vazhduar

  • Modulet e akredituara  (deri në maj 2026)
  • Vendim Senati për riorganizimin e Qendrës se Trajnimeve dhe Formimit të Vazhduar në UST .
  • Klikoni këtu për të filluar regjistrimin e mësuesve në portalin e trajnimeve.
  • Tarifa për kredit, për trajtimin e mësuesve të arsimit parauniversitar për modulet e akredituara
  • Projekti Teavet. Për më tepër klikoni këtu