Listat e kandidatëve që do të konkurojnë në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (20-21/08/2017)

Listat e kandidatëve që do të konkurojnë në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit (20 – 21/08/2017) janë si më poshtë:
Data 20/08/2017
Data 21/08/2017