Updates
  • Workshop-i “Futbolli dhe sfidat e kohës”

  • Marrëveshje bilaterale ndërmjet UST dhe Scuola dello Sport “CONI” në bashkëpunim me KOKSH

  • Office of Students Information and Registrar

  • Diplomat

Welcome to the Sports University of Tirana

Video Tour

Sports University of Tirana është i vetmi institucion i lartë i këtij lloji ne Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të specialistëve të edukimit fizik dhe të sporteve, deri në nivelin “Master” e “Doktor i Shkencave”.

Read more

SUT Presantation

Click here to read the full
presantation of Sports University of Tirana

Click here for more

Revista Fokus 7

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Click here for more

Revista Shkencore 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Click here for more

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Click here for more

JPAS VOLUME 2 ISSUE 1

Click here for more