Datat e konkursit të pranimeve në Ciklin e parë të studimeve për Vitin Akademik 2019 – 2020

Datat e konkursit të pranimeve në Ciklin e parë të studimeve për Vitin Akademik 2019 – 2020 
Vlerësimi me pikë i mesatares së maturës shtetërore