Updates
  • Vendim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret e pranimit për program të dytë studimi, në ciklin e parë të studimeve

  • Vendim i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit për Vitin Akademik 2017-2018

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017-2018

Mirë se vini në Universitetin e Sporteve të Tiranës

Video Tour

Universiteti i Sporteve të Tiranës është i vetmi institucion i lartë i këtij lloji ne Republikën e Shqipërisë në funksion të përgatitjes të mësuesve të edukimit fizik dhe specialistëve të sportit. Universiteti realizon kualifikimin e plotë shkencor të specialistëve të edukimit fizik dhe të sporteve, deri në nivelin “Master” e “Doktor i Shkencave”.

Lexo më shumë

Prezantim UST

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës

Kliko këtu për më shumë

Revista Fokus 7

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

Revista Shkencore 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 2

Kliko këtu për më shumë

JPAS VOLUME 2 ISSUE 1

Kliko këtu për më shumë